Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vägar till hållbar regional utveckling

Med en hållbar regional utveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt, kan vi tillfredsställa våra behov idag och samtidigt skapa förutsättningar för utveckling i framtiden.

Enligt regeringsuppdraget ”Vägar till hållbar regional utveckling” ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet integreras i regionernas ordinarie verksamheter. Därför genomför vi ett utvecklingsarbete under åren 2020-2023 med fyra olika utvecklingsområden i fokus.

Samtliga regioner arbetar utifrån två obligatoriska mål som Tillväxtverket valt ut och två valfria inriktningar. Det obligatoriska arbetet handlar om att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och även i sammanhållningspolitiken. Det andra området handlar om att ställa om och om att prova nya arbetssätt och metoder.

Region Västernorrlands egna inriktningar är hållbar besöksnäring och ledning och styrning.

Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ”Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1.

Ledarskap och styrning

Regionen planerar att genom utbildning, processtöd, mentorskap och eventuell certifiering av ledare säkra ett ledarskap som leder till hållbar omställning. Vi ser det aktiva, medvetna och modiga ledarskapet för hållbar utveckling som en fundamental förutsättning för den förflyttning som regionen vill genomföra för att nå agendans mål – och förverkligandet av vår  regionala utvecklingsstrategi.

Inom ramen för insatsområdet ingår två huvudsakliga aktivitetsområden - regional kompetenshöjning och utvecklade arbetssätt och dialogformer. I Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi betonas vikten av ett modigt regionalt ledarskap, som sätter målkonflikterna på bordet och ser omställning till hållbar regional utveckling som en framgångsfaktor för länet. Detta insatsområde riktas därför både till förtroendevalda och tjänstepersoner, internt inom Region Västernorrland och också till förtroendevalda och tjänstepersoner hos aktörer med uppdrag i det regionala tillväxtarbetet.

Hållbar besöksnäring

Regionen avser att genom en strategisk plan för hållbar utveckling av besöksnäringen, kartläggning i syfte att tydliggöra behov av certifiering av besöksnäringen samt genomförande av andra stödjande strategiska åtgärder genomföra den omställning som behövs för att göra näringen hållbar.

Hållbara stöd

Inriktningen hållbara stöd handlar om att integrera hållbarhet i företagsstöd, projektmedel, kommersiell service och även i sammanhållningspolitiken.

Omställning

För att lyckas med dessa förflyttningar krävs det att organisationen kan ställa om och pröva nya arbetssätt och metoder. I utvecklingsarbetet ingår bland annat kollegialt utbyte med representanter från andra regioner.