Två konstnärer som målar en tavla

Utvecklingsstöd 2021 för professionella kulturskapare

Med syftet att stötta länets kulturskapare utlyser Region Västernorrland ett utvecklingsstöd för att uppmuntra gränsöverskridande samverkan i konstnärliga uppdrag.

Utlysningens långsiktiga mål är att:

 • möjliggöra ny gränsöverskridande samverkan
 • skapa nya arbetsmöjligheter för professionella kulturskapare
 • nå ut till nya grupper
 • utveckla nya arbetssätt

Insatsen ska möjliggöra nyskapande samverkan. Du som kulturskapare formulerar själv en utvecklingsinsats som ska utföras i samverkan med en annan kulturaktör inom ett annat konstområde. Det kan vara:

 • två professionella kulturaktörer från olika konstområden som söker för ett gemensamt uppdrag, eller
 • en professionell kulturaktör som samverkar med en kulturinstitution från annat konstområde.

I det första fallet ansöker ni båda kulturskapare om arvode, i det senare fallet söker endast du som kulturskapare om arvode. Institutioner arvoderas inte.

Resultatet av utvecklingsinsatsen ska vara:

 • ökade arbetstillfällen,
 • nya arbetssätt eller
 • ökad samverkan

För det arvode som Region Västernorrland fördelar finns inget krav eller förväntan på en färdig produkt eller verk.

Upphovsrätten till resultatet ska tillfalla dig som arvoderad kulturskapare. Vid samverkan med en institution regleras det i ett avtal, vilket du som kulturskapare ansvarar för.


Målgrupp

Målgrupp för stödet är professionella kulturskapare inom valfritt konstområde som är verksamma i Västernorrland. Både enskilda kulturskapare och grupper med kulturskapare kan ansöka om arvode.


När går det att ansöka?

Stödet har sökts och behandlats löpande under våren 2021. Vi har just nu paus i handläggningen och ansökningar inkomna efter 2021-06-21 kommer därför läsas i augusti. 

Därefter utvärderas stödformen för en eventuell ny sökperiod under hösten.

Hur går ansökan till?

Ansökan görs via ett webbformulär. I din ansökan ska du beskriva dig som kulturskapare, på vilket sätt du är verksam i Västernorrland samt hur ditt tänkta uppdrag ska utformas och hur samverkan ska se ut med tydlig rollfördelning. Du ansvarar själv för att initiera samverkan med annan kulturskapare eller institution och upprätta kontakt med denne. Överenskommelse om samverkan ska vara färdig och redogöras för när ansökan om stöd görs.

Vid samverkan mellan två kulturskapare ska båda parterna ansöka om stöd på varsin blankett och i ansökan uppge att en överenskommelse finns.

Arvodet utbetalas genom att kulturskaparen fakturerar regionen efter att ansökan beviljats.

Du kan max söka om:

 • 30 000 inklusive moms, F-skatt
 • 20 000 inklusive skatt och arbetsgivaravgift, utan F-skatt
 • 50 000 för grupper


Hur fattas besluten?

Stödet söks i konkurrens utifrån nyskapande konstnärliga och möjliggörande kvaliteter. Bedömningen sker av handläggare på regionens kulturenhet i samverkan med konsulenter eller andra sakkunniga inom berört konstområde. Om ansökan avslås finns möjlighet att omformulera ansökan och skicka in den på nytt för en ny bedömningsprocess.  

Kriterier för bedömning:

 • Den sökandes professionalitet
 • Tydlig samverkan och rollfördelning
 • Uppdragets genomförbarhet
 • Uppdragets rimlighet och relevans
 • Konstnärlig kvalitet
 • Nyskapande kvalitet
 • Möjlighet till arbetstillfällen

 

Hur följs stödet upp?

Region Västernorrland kräver ingen redovisning men resultatet ska beskrivas och marknadsföras digitalt med text och bild/ rörlig bild, till exempel via sociala medier eller din egen webbplats.


Ansökningsformulär Utvecklingsstöd 2021 för professionella kulturskapare  


Tillbaka till toppen