Regional kompetensförsörjning

Tillgången till rätt kompetens är avgörande för arbetslivets möjligheter att växa och vara konkurrenskraftiga i Västernorrland. Samordning, strategisk ledning och kraftsamling av insatser och resurser för näringsliv och offentliga verksamheters behov av kompetensförsörjning är en av prioriteringarna för den regionala tillväxtpolitiken i Västernorrland. Ett starkt fokus ligger på matchning, analysarbete, flexibla utbildningsformer och god utbildningskvalité i vår region.

Regionalt strategiskt kompetensförsörjningsarbete

I Västernorrland arbetar de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna med ett strategiskt regionalt kompetensförsörjningsarbete.

Det omfattar att:

  • Organisera och fastställa målsättningar utifrån prioriteringar i regionala utvecklingsstrategier. För detta ska samverkan ske med bl.a. kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga aktörer i länet.
  • Tillhandahålla analyser och prognoser på kort och lång sikt av kompetensbehoven för privat och offentlig sektor.
  • Föra dialog med berörda aktörer om de behov som identifierats och ge förslag på insatser utifrån dessa, bland annat i syfte att fler ska påbörja reguljära studier.
  • Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå och implementera metoden som ett naturligt kompetensförsörjningsverktyg i Västernorrland.
  • Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
  • Bidra till etablering av lärcentrum i regionen
  • Stärka folkbildningen som utbildningsform och som kompetensförsörjningsverktyg
  • Synliggöra och möjliggöra kommunernas kompetensförsörjningsmöjligheter genom riktade strategiska dialoger
  • Matchning mot arbetslivets behov

Tillbaka till toppen