Socioekonomisk analys

För att kunna påverka och stärka upp det regionala utvecklingsarbetet har Region Västernorrland genomfört en socioekonomisk analys. Detta för att visa på den problematik som finns i vår region och att öka förståelsen för hur dessa samvarierar med socioekonomisk bakgrund.

Utgångspunkten är att synliggöra de svårigheter som delar av befolkningen upplever men också för att på så sätt underlätta för bedömningar och prioriteringar av riktade stödinsatser.

Socioekonomiska analyser kan bygga på en mängd olika faktorer. Det finns dock ingen entydig bild av vilka faktorer som bör ingå. Syftet är i regel att visa att levnadsförhållanden hänger samman med människors tillgång till resurser. I det här perspektivet är detta exempelvis resurser som inkomst, tillgång till arbete, utbildning eller hissar på en arbetsplats.

Analysen har som mål att identifiera de grupper i samhället som saknar resurser som starkt bidrar till ett utanförskap. Detta utanförskap är ofta relaterat till ekonomiska möjligheter att upprätthålla en god levnadsstandard, vilket i sig blir ett hinder när det gäller social sammanhållning.

Utöver det länkar analysen samman grupper i utanförskap med behovet av arbetskraft i olika branscher och sektorer. I analysen synliggörs utbildningsnivåer, demografi och ohälsotal.

Rapport

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland 2020-05-18 (pdf)

För den som är intresserad av en ytterligare fördjupning av den socioekonomiska analysen har vi även tagit fram några interaktiva kartor. Dessa visar indexerade socioekonomiska variabler på en detaljerad nivå inom kommuner.

Till interaktiva kartor (public.tableau.com)


Tillbaka till toppen