Utsidan av en matvarubutik. Två ur personalen bär pallar med blommor.

Konferens om kommersiell service på landsbygden

Den 11 november 2020 hölls en presskonferens för att öka kunskapen om hur servicen på landsbygden utvecklas. Här hittar du korta referat från konferensens fem föredrag.

Tillsammans kan vi få hela Sverige att växa

I sitt föredrag berättade Therese Bengard från "Hela Sverige ska leva" om hur de som bor på landsbygden måste jobba hårdare än de som bor i städer för att få tillgång till grundläggande service. Detta illustrerades med ”samhällets behovstrappa”, som bygger på Maslows kända modell för personligt självförverkligande.

Föredraget belyste de värden som finns på landsbygden, men också de utmaningar som finns för att skapa förutsättningar för att kunna leva och driva företag i hela landet.

Många vägskäl för macken

Robert Dimmlich, vd på Svensk bensinhandel och Sveriges paketombud, diskuterade hur länge macken kommer att leva trots krav på förändring både från konsumenter och lagstiftning. Redan 2022 ska alla cisterner vara uppgraderade till MSBFS:2018:3. Kostnaden för att leva upp till nya krav beräknas i snitt till 500 tkr per anläggning. Många små drivmedelsstationer har inte råd med detta och Svensk bensinhandel bedömer att 500 anläggningar inte kommer vara klara med nödvändiga uppgraderingar när lagen träder i kraft den 31 juni 2022.

Robert gick även igenom de politiska och tekniska risker som branschen står inför samt konsumenternas ändrade förväntningar och krav på dagens och framtidens drivmedelsanläggningar. Svensk bensinhandels analys blir ändå att blöta drivmedel kommer att dominera i Sverige fram till 2040. Under denna tid måste det finnas stöd och finansiering för mackarna och tillgå annars är risken att många av Sveriges kommuner får betala slutnotan för sanering efter nedlagda mackar samtidigt som konsumenterna får sämre tillgång tillgrundläggande service.

Framtidens drivmedel och servicepunkter

Föredraget av Johan Lagrelius från BioFuel Region handlade om framtidens drivmedel. Han konstaterade att det idag finns för få snabbladdare i norra Sverige, men också att alla förnybara alternativ behövs. Presentationen innehöll också exempel på olika stöd som går att söka för företag som vill investera i laddare vid sin servicepunkt eller andra besöksmål. Laddmöjlighet kan påverka val av destination och inköp.

Digitalisering av Storsjöbygdens lanthandel

Hasse Persson från Storsjöbygdens lanthandel berättade om hur den ideella intressegruppen FUAB driver lanthandel och restaurang i Långviksmon.

En utmaning har varit att hålla en rimlig servicenivå för butiken och konkurrensen är hård då många jobbar, och därför även handlar, inne i Örnsköldsvik. Butiken ska därför digitaliseras. Detta innebär att butiken kommer vara öppen dygnet runt för medlemmar, vilket säkrar servicen och bidrar till en butik som ska klara framtida utmaningar. Under dagtid då butiken har personal på plats kan service som paketombud, apoteksombud, systemombud och spelombud tillhandahållas.

Målen med investeringen är att öka intäkterna med 10 procent utan ökade personalkostnader och att öka de trogna kunderna med 10 procent första året och fem andra genom att öppettiderna efter investeringen ökar med 400 procent. Investeringskostnaden för digitaliseringslösningen är cirka 450 tkr och har beviljats stöd med 90 procent.

Utveckling av regionalt servicearbete

Slutligen höll Region Västernorrland en kort information från om de stöd som betalats ut service i länets kommuner under de senaste fyra åren sedan det regionala utvecklingsansvaret gick över till Regionen och stödhandläggningen delats mellan region och länsstyrelse.

Som en del i att stärka långsiktig flernivåsamverkan har en grupp bildats med regionens kommuner, Leaderområden, länsstyrelse och region för att tillsammans utveckla hållbara samverkansstrukturer, verka för kunskapsspridning inom regionen och se till att målen i det regionala serviceprogrammet uppfylls.

Tillsammans med lokala intressegrupper och kommunerna jobbar vi också för att utveckla servicepunkter med lokalt anpassade servicelösningar och som en del i detta utveckla hemsändning och ta fram kommunala serviceplaner för att säkerställa service på landsbygden och utveckling av denna.

Dagen anordnas av Region Västernorrland i samarbete med länets kommuner och länsstyrelsen inom projektet ”Utveckling av regionalt servicearbete”. Projektet finansieras av Region Västernorrland och den Europeiska jordbruksfonden.


Tillbaka till toppen