Näringsliv, innovation och digitalisering

Region Västernorrlands uppdrag är att bidra till att företag och entreprenörskap kan stärkas, att nya företag etableras och att det finns tillgång till kapital för företags behov. Vi ska även bidra till att det finns goda miljöer för innovationer och att näringslivet finns med i samverkan för regionens utveckling.

Den regionala tillväxtpolitiken syftar enligt statliga direktiv till att landets regioner ska kunna utnyttja sina egna resurser för att på bästa sätt bidra till nationens samlade tillväxt och utveckling. Men initiativen inom politiken måste anpassas till olika regionala förutsättningar, d.v.s. ett ”bottom-up”-perspektiv. Detta sker bland annat genom formulering av programdokument som anger länsgemensamma policy- och arbetsinriktningar.

Utvecklingsprogram finns på alla nivåer: EU, nationellt, regionalt, lokalt. De hänger vanligen ihop i en samverkanskedja, där mer övergripande, strategiska program ger stöd och legitimitet åt mer detaljerade program. Exempelvis finns ”EU 2020” som strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt i hela EU. För Sverige finns en nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. 

Verksamhet 

Det statliga regionala utvecklingsansvaret regleras av lagen om (2010:630) regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I lagen beskrivs uppdrag som bland annat omfattar att ta fram och leda genomförandet av 

  • infrastrukturplanering
  • den regionala utvecklingsstrategin 
  • fördela statliga tillväxtmedel, genom regionala företags- och projektstöd

Verktyg

Nätverk 

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samla aktörer som kommuner, högskola och branschorganisationer kring en regional utvecklingsstrategi, samordna arbetet, skapa mötesplatser och nätverk och ansvara för uppföljningen. Det är viktigt att uppdraget sker i bred samverkan och med god insyn. Samverkan ska ske både lokalt och regionalt, men också nationellt och många gånger internationellt – för att uppnå ett effektivt genomförande av det regional tillväxtarbetet.

Besluta om hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas

Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin är vår möjlighet att ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt inom de strategiskt prioriterade utvecklingsområdena.

De regionala utvecklingsmedlen kan användas både i regionala projekt och till samverkansprojekt inom en rad olika program, bland annat de europeiska strukturfonderna. Vi ger råd och information till dem som söker projektmedel och beviljar medfinansiering till projekt med stöd från EU:s strukturfonder. Som regional utvecklingsaktör driver vi ibland också gemensamma utvecklingsprojekt, där många aktörer samverkar.

Presentationer/rapporter

Konjunktur- och arbetsmarknadsläget 2019 (pdf)

Kontakt

Nina Loberg, tf enhetschef Näringsliv och kompetensförsörjning 
E-postadress: nina.loberg@rvn.se

För allmänna frågor, skicka e-post till regionaltillvaxt@rvn.se


Tillbaka till toppen