Modell över de sex stegen som ingår i arbetsprocessen för smart specialisering. 1 Analys. 2. styrning. 3. Vision. 4. Prioritering. 5. Policymix. 6. Utvärdering.
Modell över de sex stegen som ingår i arbetsprocessen för smart specialisering.

Om arbetet

Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och dialog är nyckelord i en sexstegsprocess som definierats av EU i Sevilla-plattformen. Genom den ska regioner identifiera och prioritera områden med potential för tillväxt utifrån kompetens- och näringslivsmässiga styrkeområden. Det gäller både inom regionens styrkeområden och inom nya områden.

De sex stegen i processen

1. Analys

Analys av regionens styrkor, tillgångar, europeisk och internationell konkurrenskraft och länkar till andra marknader.

2. Styrning

Förankring och delaktighet. Marknads- och kundperspektiv. Förutom triple helix ska samhälle och kunder involveras, genom direkt inflytande och delaktighet eller indirekt genom representation av intresseorganisationer.

3. Vision

Formulering av övergripande vision för regionen.

4. Prioritering

Identifiering av prioriterade områden och nischer för framtiden.

5. Policy mix

Planer för genomförande. Strategin genomförs via handlingsplaner, där det är viktigt att lämna utrymme för experimenterande.

6. Utvärdering

Plan för lärande och uppföljning av målen i strategin.


Tillbaka till toppen