Förnybar energi

Området förnybar energi baseras på Västernorrlands rika naturtillgångar.

I länet produceras stora mängder el från vind- och vattenkraften som bidrar till landets totala energiproduktion från förnybara källor. Västernorrland är en av de ledande regionerna i Sverige inom produktion av förnybar elkraft. Förutom multinationella kraftbolag finns ett antal lokala elnäts- och el/värmeproduktionsföretag som ägs av offentliga eller privata aktörer. I anslutning till detta finns ett regionalt system av konsulter, teknikleverantörer samt företag som utvecklar ny teknik inom området förnybar energi.

När det gäller produktionen av förnybar elkraft är regionen en av landets största producenter, uppgående till nästan 20 procent av svensk vattenkraftsel, där mer än en tredjedel av elen exporteras. Det är ett moget effektiviserat styrkeområde i omställning. Kombinationen med regionens specialiserade kompetenser inom miljö-, energiteknik och kraftförsörjning gör området expansivt. Sysselsättningen är högre inom området jämfört med resten av landet.

Området vattenkraft och skogsråvara har nära kopplingar till styrkeområdet skoglig bioekonomi. Här finns hög kompetens och potential att fortsätta bygga ännu starkare kunskapsområden kring sol-, vind-, vatten- och bioenergi samt anpassning av elsystem och energilagring. Inom området finns regionala innovations- och exportplattformar och internationellt erkända och nischade forskningsaktörer som bidrar till utveckling inom grön teknik, kraftelektronik, ren energi och hållbara lösningar.

Förändringarna inom elkraftsområdet, den starka utbyggnaden av vindkraft och utvecklingen inom solenergiområdet innebär ökat behov av utveckling av elsystemet i form av ny reglerförmåga, lagring och balansfunktioner där konsumenter och producenter interagerar. Omställningen till förnyelsebara elsystem innebär kapacitets- och effektutmaningar i hela landet. Som stor producent av vatten- och vindkraft har regionen ett starkt elnät, vilket ger konkurrensfördelar för elintensiva produktionsmiljöer och verksamheter i regionen.

Utmaning

Ta vara på Västernorrlands förutsättningar till innovation och utveckling inom området samt möta behovet av ny kompetens som uppstår inom området förnybar energi.


Tillbaka till toppen