Kris och räddning

Området kris och räddning har under många år pekats ut som viktigt för länet. Det finns stor potential att utveckla området till att bli ett av våra styrkeområden.

I regionen finns ett antal myndigheter och organisationer som verkar inom området samhällsskydd, krisberedskap, civilförsvar och räddning. Med utgångspunkt i en ökad osäkerhet i vår omvärld, både avseende klimatförändringar, pandemier samt militär maktbalans och terrorism finns såväl behov som förutsättningar att vidareutveckla området med bas i Västernorrland.

I Västernorrland finns också högt specialiserade företag som producerar fordon till försvar, kustbevakning med flera. Området sysselsätter relativt få personer, men utgör samtidigt en hög andel av de sysselsatta i landet inom området. Området ligger väl i linje med ett ökat nationellt fokus på försvarsfrågor, civilförsvar och andra typer av beredskapsfrågor. Inom området bedrivs också forskning, utveckling, utbildning och verksamhetsutveckling vid de testbäddar, utbildningsplatser och övningsområden som byggts upp för dessa ändamål bland annat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det som är unikt för Västernorrland är möjligheten till skarpa och simulerade övningar i verkliga och varierade miljöer över stora arealer i kust- och skogsmiljö samt i industri- och mindre byggnader. Det handlar om allt från naturliga miljöer för ras- och skredhändelser, sök- och räddning, komplexa riskmiljöer, simulering av skogsbränder och naturolyckor till militära övningsfält.

Utmaning

Inom området krävs utvecklade samverkansformer och fler gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, inte minst inom blåljus- och totalförsvarsområdet.


Tillbaka till toppen