Smart caring

Västernorrlands demografi skulle göra det särskilt gynnsamt för oss att lyckas utveckla morgondagens välfärd.

Området smart caring handlar om att främja morgondagens välfärd när det gäller omvårdnad, trygghet, säkerhet och en god och jämlik hälsa i livets alla skeden. Länets demografi med både äldre och yngre befolkning i stad och på landsbygd innebär utmaningar för samhället att klara av att möta de behov som uppstår.

Detta område sysselsätter flest i Västernorrland och här finns stora behov av förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande aktiviteter, vård och omsorgsinnovationer. De kan drivas både av ny teknik, medicinsk forskning samt paradigmskapande innovationer. Förebyggande aktiviteter och tjänster kring olika former av trygghets- och säkerhetsfunktioner samt vård, egenvård och livsstilsförändringar är exempel på åtgärder som inkluderar fler alternativa aktörer utöver traditionella organisationer.

I regionen finns ett antal etablerade företag samt ett antal olika initiativ som initierat bygget av värdeskapande och framtidsfokuserat arbete i syfte att ta fram nya arbetssätt, användardriven utveckling, regelverk och samarbetsplattformar, tjänster och verktyg. Kommuner, region och myndigheter är aktiva och viktiga aktörer och främjare i utvecklingen inom området som även kopplar till området E-hälsa.

Utmaning

Efterfrågan på välfärdstjänster ökar. Innovativa lösningar inom Smart caring är en förutsättning för att skapa trygghet och säkra framtidens välfärd. Det behövs plattformar som samlar olika kompetenser och perspektiv som utmanar befintliga strukturer för att möta ett antal prioriterade samhällsutmaningar.


Tillbaka till toppen