Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional utvecklingsstrategi 2030

Hur ser ditt Västernorrland ut 2030? Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Den ska beskriva vision, mål och prioriteringar för Västernorrland fram till år 2030.

Under 2018-2019 har Region Västernorrland arbetat med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för åren 2020-2030. Alla län ska enligt lag ha en aktuell strategi för länets regionala utveckling och det är Region Västernorrland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, som ansvarar för samordningen att ta fram, genomföra och också följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för regionens långsiktiga tillväxtarbete, finansiering av projekt och företagsstöd samt är vägvisande för finansiering från de europeiska strukturfonderna (regionalfonden ERUF och socialfonden ESF).

RUS är en gemensam strategi för länets tillväxtarbete och förutsätter att många olika aktörer är med i arbetet; som exempelvis

  • kommuner
  • länsstyrelse och andra myndigheter
  • näringslivsorganisationer
  • lärosäten
  • ideella organisationer

Gemensam vision

Det är har varit ett omfattande arbete i bred samverkan; att ta fram en gemensam vision, synliggöra utmaningar och problemställningar samt prioritera hur det gemensamma regionala tillväxtarbetet ska genomföras. 

Remisstiden pågick till den 30 september 

Under perioden från mitten av april till 30 september fanns möjlighet för alla intresserade organisationer och aktörer att lämna synpunkter på den remissversion som arbetats fram.

Remissversion ny regional utvecklingsstrategi

Missiv remiss ny RUS

50 remissvar inkom till Region Västernorrland, av vilka 7 organisationer och myndigheter valde att avstå att lämna synpunkter. De synpunkter och inspel som inkom inarbetades till en ny förslagsversion, som presenterades vid en remisskonferens 17 oktober.

En summering av hur remissvaren hanterats finns att läsa här: 
Hantering av remissvar.pdf

Efter remisskonferensen har endast korrektur, justeringar av illustrationer och lay-out förändrats.

Aktuell förslagsversion finns att läsa här: 
Förslagsversion - Ett västernorrland 2030.pdf

 

Arbetet framåt

Stora samverkansrådet har vid möte 29 november ställt sig bakom förslagsversionen och nu väntar beredning och beslut i regionfullmäktige i februari 2020. Motsvarande beslut att anta Västernorrlands RUS 2020-2030 väntas hos kommuner och andra organisationer. Därefter ska Region Västernorrland rapportera in ny RUS till Näringsdepartementet samt till en rad nationella myndigheter, som i sina myndighetsuppdrag också ska beakta Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi.