EU-flagga med ett höghus i bakgrunden

Det politiska nätverket Europaforum Norra Sverige har antagit två nya positioner

2022-11-02 15:25

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar Sveriges fyra nordligaste regioner för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig EU-dimension. EFNS har nyligen antagit positionsdokument med ståndpunkter i två viktiga frågor för norra Sverige.

EFNS har i mer än 20 år fört fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. Det som gör nätverket unikt är förmågan att samverka över partigränser mellan aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå med syftet att främja norra Sveriges intressen i EU-politiken. Nätverkets gemensamma röst ger slagkraft och ett starkt mandat i politiska frågor.

Europaforum Norra Sverige har nu antagit positionsdokument i två aktuella frågor, ett med synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur och ett som handlar om Sveriges utformning av EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021–2027. 

Vill se realistiska mål för restaurering av natur

22 juni 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Förslaget innehåller ett stort antal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem, inom alla typer av landområden – skog, jord och vatten.  

Europaforums synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur kan sammanfattas med att nätverket ser behovet av att säkerställa att ekosystem skyddas, men samtidigt vill se realistiska restaureringsmål på EU-nivå som är relevanta och genomförbara i en svensk kontext. EFNS instämmer därmed i behovet av att skydda ekosystem och säkerställa att ekosystem fungerar och att biologisk mångfald gynnas, men ifrågasätter om EU-kommissionens förslag med juridiskt bindande och detaljerade mål för återställande av natur är en lagstiftning som är effektiv och rimlig för norra Sverige.

Efterlyser mer långsiktigt arbete med EU:s sammanhållningspolitik

EFNS har varit en viktig aktör i utformningen av EU:s sammanhållningspolitik i Sverige. Utifrån detta arbete har EFNS nu antagit ett positionsdokument där man presenterar sin syn på sammanhållningspolitiken i Sverige för programperioden 2021–2027. Den huvudsakliga slutsatsen är att Sverige brister i att använda sammanhållningspolitikens möjligheter fullt ut. Detta leder i sin tur till att man missar chansen att tillvarata den fulla utvecklingspotential som finns i norra Sverige. 

EFNS menar i positionen att en transparent flernivåstyrning med en strategisk dialog om vision, syfte och mål behövs för att bättre arbeta med sammanhållningspolitiken i Sverige. Här är dialog mellan regional, nationell och europeisk nivå central. EFNS efterfrågar också ett mer långsiktigt och kontinuerligt arbete med EU:s sammanhållningspolitik. För att öka förståelsen för varandras uppdrag, perspektiv och förutsättningar, föreslår EFNS gemensamma kunskapsövningar mellan regional och nationell nivå.

Avslutningsvis framhåller EFNS vikten av fondsamverkan, och föreslår därför att Sverige ska arbeta för att på EU-nivå ha ett gemensamt ramverk och förordningstext för samtliga EU:s fonder och program för sammanhållningspolitiken och fonden för landsbygdsutveckling. 

Europaforum Norra Sverige tveksam om bindande och detaljerade mål är bäst för friska ekosystem - North Sweden

Europaforum Norra Sverige: Sverige tillvaratar inte den fulla potentialen av EU:s sammanhållningspolitik - North Sweden


Tillbaka till toppen