Folkhögskolorna i Västernorrland fokuserar mer på länets kompetensförsörjning i ny plan

2022-11-23 09:52

22 november beslutades folkhögskoleplanen för 2023–2026. Ett av målen i planen är att arbeta mer fokuserat med Västernorrlands kompetensförsörjning.

Till skillnad från tidigare år sträcker sig den nya folkhögskoleplanen för Region Västernorrlands folkhögskolor över fyra år i stället för två år. Detta för att i större utsträckning följa processerna med kultur- och biblioteksplaner. Nytt för denna plan är också att den har samverkats med de rörelsedrivna folkhögskolorna, Mellansel och Härnösand vilket inte gjorts med föregående planer.

- Folkhögskolorna i Västernorrland har många gemensamma utmaningar men även goda möjligheter. Vi behöver kraftsamla och arbeta ännu mer tillsammans för att möta de utmaningar som framtidens kompetensbehov medför. Där ser vi att folkbildningen kan bidra, både operativt och strategiskt, säger HansOlov Furberg, verksamhetschef kultur och bildningsverksamheten, Region Västernorrland.

Ett viktigt område är kompetensförsörjning, där vill folkhögskolorna anpassa sitt utbud för att bättre möta regionala behov och i samverkan mellan skolorna skapa möjligheter för deltagare att närma sig både vidare studier och ett yrkesliv. Folkhögskolorna ska även vara med och skapa samverkan för goda möjligheter till lärande i arbete inom vår egen organisation. Tillsammans ska folkhögskolorna också erbjuda fortbildning för sin personal för att stärka och bibehålla folkhögskolans särart.   

- Att folkhögskolorna kan anpassa sig och möta regionala behov bidrar till kompetensförsörjningen i hela Västernorrland. Mer flexibla utbildningar skapar förutsättningar för kompetensutveckling i en omvärld som förändras i snabb takt, säger Hans Backlund (S), ordförande nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland.

Kursutbudet för 2023 klart

Även folkhögskolornas kursutbud för 2023 beslutades nyligen. Bland annat kommer Region Västernorrland genomföra fortsatta satsningar på vårdutbildningar trots avsaknad av extra statsbidrag. Vårdutbildningarna blir från 2023 en del av det generella statsbidraget, och andra kurser kan komma att minska i omfattning. En allmän kurs på distans med spelinriktning på Hola folkhögskola planeras, som ett sätt att rekrytera fler deltagare. Hälsa för livet i Fränsta, en kurs för att arbeta förebyggande med sin egen hälsa fortsätter under förutsättning att finansiering finns för hösten. Seniorkurser finns på flera skolor och är en viktig del av det livslånga lärandet och bidrar till spännande möten mellan generationer på folkhögskolorna.

- Genom livslångt lärande, integration och förmåga att nå personer med kort formell utbildning och personer som står långt från arbetsmarknaden kan folkbildningen göra skillnad. Att vi nu behåller vårdutbildningarna är ett led i använda vår regionala kapacitet smart och behovsdrivet, säger HansOlov Furberg.

Folkhögskoleplan 2023-2026 (rvn.se)

Faktaruta - statens syften med folkbildningen

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  • Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Tillbaka till toppen