Kulturlivet som resurs för Västernorrlands utveckling

2023-02-27 09:44

Som besöksanledning och för att få människor att vilja bosätta sig i länet spelar kulturen en stor roll. ”Det är en besöksnäringsfråga men det är också oerhört viktigt att värna kulturskaparna i vårt län och det jobbar vi för”, säger Hans Olof Furberg, kultur och bildningschef Region Västernorrland.

De mjuka frågorna som kultur, identitet och stolthet över platsen genomsyrade det digitala samtalet ”Här och nu” med tema Kulturlivet som resurs för Västernorrlands utveckling.

Just nu är länet i en spännande fas med en ny kulturplan som antogs av Regionfullmäktige den 30 november 2022, filmfond Västernorrland är i sin linda, Västernorrlands museum satsar mer än tidigare på kulturarvet som besöksanledning. För att bara nämna några exempel.

- Uppväxling och samverkan är viktigare än någonsin ser vi. Och då menar vi både samverkan mellan regioner, mellan kommuner och inte minst mellan näringen och kulturskaparna. Ett exempel från kulturplaneprocessen är att vi identifierat att det behövs ett samordnande uppdrag för barn och unga och det uppdraget har gått till Scenkonst Västernorrland, säger Elin Torestad, samordnare Region Västernorrland.

Kulturmiljöerna betyder mycket

Att bevara vårt kulturarv är viktigt men också att tillgängliggöra det för fler. Något som Jenny Samuelsson, länsmuseichef belyser.

- Just nu pågår flera intressanta projekt vid Västernorrlands museum. Till exempel tittar kreatörer med olika kompetenser på hur vi skulle kunna utveckla tjänster med koppling till kulturarv för att tillgängliggöra det. Det sker i form av en Kulturarvsinkubator i samarbete med High Coast Creative där tolv företag möts. Projektet ”Smart kulturarvsturism i Höga Kusten” är en annan satsning som ska knyta samman kulturarvsberättelser och upplevelser på fem platser, säger Jenny Samuelsson.

- Framgent blir det som vi utvecklar nu i våra projekt jätteviktigt. Att hitta former för samarbete med näringsliv och kreativa näringar och nya former och metoder för att samarbeta är också viktigt, säger Jenny Samuelsson.

Västernorrland till världen

Filmproduktion är den konstform som växer mest. Länge har Västernorrland utvecklat talanger på området men med den nya filmfond som skapats finns nu också möjlighet att få dem att stanna i länet.

- En av ödesfrågorna för Västernorrlands framtid, är att vi ska få högre status för kultur och bildning för oss som verkar här, säger Mikael Flodström, VD, Scenkonst Västernorrland.

Ett sätt är det nystartade projektet Science & Scenes där civilingenjörsstudenter på Mittuniversitetet ska få möta kultur i sin läroplan. Science & Scenes bygger på att civilingenjörsstudenterna under sin utbildning får möta de fyra konstformer som finns inom Scenkonst Västernorrland - dans, teater, musik och film.

- Andra universitet kommer att vilja lära av oss. De här civilingenjörerna kommer bli mer kreativa och extremt attraktiva på den internationella marknaden, säger Mikael Flodström.

Nästa digitala samtal

Fredag den 31 mars hålls nästa Här och nu med tema kultur och folkhälsa. Välkommen att delta via Teams! 

Digitala samtal - Här och nu 


Tillbaka till toppen