Bild på omslaget av rapporten Trender och prognoser västernorrland

Ny rapport visar länets tillgång och efterfrågan på arbetskraft

2022-06-10 10:36

Kompetensförsörjning är en alltmer kritisk fråga. Nu publicerar Region Västernorrland rapporten ”Trender och Prognoser Västernorrland”. Den beskriver arbetsmarknadsläget i dag och till och med 2035 för fyrtio utbildningsgrupper. Motsvarande rapport har endast funnits nationellt tidigare.

- Det finns en stark efterfrågan på arbetskraft och flera branscher vittnar om  rekryteringsproblem. Parallellt med det sker även en snabb strukturomvandling med en delvis förändrad arbetsmarknad där nya yrken uppstår. Den här rapporten utgör ett bra underlag för att stärka länets arbete med matchning på arbetsmarknaden. För att vi ska lyckas skapa hållbar tillväxt är ambitionen att företag och organisationer i Västernorrland ska kunna tillgodose sina kompetensbehov i framtiden, säger regional utvecklingsdirektör Märta Molin.

I höst presenteras rapporten vid en digital träff för att skapa förståelse för innehållet och hur det kan användas på bästa sätt. Den utgör också underlag för dialogtillfällen med kommuner och organisationer.

Ta del av rapporten Trender och prognoser Västernorrland (pdf)

På Analysportal Norr hittar du också en interaktiv visualisering av prognosresultaten

Vill du ha ett tryckt exemplar? Kontakta regionaltillvaxt@rvn.se

Ett urval av resultatet i korthet

Brist på teknisk kompetens

Digitalisering och automatisering genomsyrar i stort sett samtliga branscher och yrken. Detta medför att ett stort antal yrkesroller väntas förändras och efterfrågan på tekniska kompetenser öka.

Balanserat läge inom el-, automations-, dator- och kommunikationstekniker

Den utbildningsgrupp, i Västernorrland, där ett balanserat arbetsmarknadsläge ses 2035 är för el-, automations-, dator- och kommunikations-tekniker. Viss brist råder här idag - en nuläges-bild som delas med riket. Nationellt ses dock bristen kvarstå.

Brist inom tillverkning

I länet ses tillgången på industritekniskt utbildade, Yh-tekniker och gymnasieingenjörsutbildade kraftigt minska under prognosperioden samtidigt som efterfrågan avmattas mindre.

Ökad brist på civil- och högskoleingenjörer

Vad gäller civil- och högskoleingenjörerna riskerar båda utbildningsgrupperna en ökad brist 2035 i länet. Nationellt är bedömningen mer balanserad för prognosåret, även om variationer med avseende på inriktning finns hos civilingenjörerna.

Stora brister inom vård- och omsorg

Likt den nationella bilden visar Västernorrland stora behov av vård- och omsorgsutbildade. Samtidigt som tillgången på utbildade ses minska över prognosperioden, ökar behoven av vård- och omsorgsutbildade. En betydande bristsituation ses därmed i slutet av prognosperioden 2035.

Om trender och prognoser Västernorrland

Avsikten med SCB:s beräkningar är att lyfta fram de obalanser mellan tillgång och efterfrågan som ser ut att bli resultatet om utvecklingen fortsätter i nuvarande banor. I beräkningarna har således inte hänsyn tagits till de anpassningar mellan tillgång och efterfrågan som kan komma att ske, till exempel genom att utbildningsvalen ändras eller genom att arbetsgivarna söker personal med annan kompetens än den man i första hand brukar efterfråga.

Rapporten är framtagen av SCB på uppdrag av Region Västernorrland, i samarbete med Tillväxtverket.

Dessa utbildningsgrupper är med i Trender och prognoser

Folk- och grundskoleutbildning
Högskoleförberedande utbildning
Barn- och fritidsutbildning
Byggutbildning
El-, automations-, dator- och kommunikationsteknisk utbildning
Fordonsutbildning
Handels- och administrationsutbildning
Industriteknisk utbildning
Naturbruksutbildning
Restaurang- och livsmedelsutbildning
Transportutbildning
VVS-utbildning samt utbildning inom drift, underhåll och energiteknik
Vård- och omsorgsutbildning
Förskollärarutbildning
Grundlärarutbildning, årskurs F–3 och 4–6
Grundlärarutbildning, fritidshem
Speciallärar- och specialpedagogutbildning
Yrkeslärarutbildning
Ämneslärarutbildning
Humanistisk utbildning
Konstnärlig utbildning
Ekonomutbildning
Journalistik och medievetenskaplig utbildning
Juristutbildning
Personal- och beteendevetenskaplig utbildning
Samhällsvetenskaplig utbildning
Yh-utbildning inom företagsekonomi, handel och administration
Civilingenjörsutbildning
Högskoleingenjörsutbildning
Yh-tekniker och gymnasieingenjörsutbildning
Biologi- och miljövetenskaplig utbildning
Datautbildning
Skogsvetenskaplig utbildning
Fysioterapeututbildning
Läkarutbildning
Psykologutbildning
Sjuksköterskeutbildning, grundnivå
Specialistsjuksköterskeutbildning: anestesi, intensiv, operation, ambulans Specialistsjuksköterskeutbildning: distriktssköterska
Specialistsjuksköterskeutbildning: övriga inriktningar
Socionomutbildning


Tillbaka till toppen