Händer av ett barn som håller en globe.

Region Västernorrlands miljöarbete gör skillnad

2022-11-09 13:52

Varje år presenterar SKR (Sveriges kommuner och regioner) öppna jämförelser av miljöarbetet i samtliga regioner. I årets öppna jämförelser visar Region Västernorrland återigen framsteg inom ett antal områden.

- Miljöarbetet är ett område med ständigt nya utmaningar. Det är positivt att vårt miljöarbete fortsätter visa på flera goda resultat i en nationell jämförelse. Vårt arbete gör skillnad för en hållbar utveckling och en minskad energianvändning, säger Sofia Mackin hållbarhetschef i Region Västernorrland.

Sex olika områden och nyckeltal jämförs i undersökningen. På nationell nivå kan man under de senaste åren se många positiva resultat, som minskad antibiotikaförskrivning, effektiviserad energianvändning i lokaler, ökad andel ekologiska livsmedel och ökad andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Ytterligare exempel på att förbättringar har skett är att klimatpåverkan från medicinska gaser mer än halverats och att kemiska produkter med hälsofarliga ämnen bytts ut vilket lett till minskad exponering.

Region Västernorrland i topp gällande rådgivande samtal om matvanor

Regionernas uppdrag att förebygga ohälsa och sjukdom bidrar även till en hållbar utveckling så att både nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. Folkhälsoarbetet i regionerna är en viktig faktor för att vi människor ska hålla oss friska och inte behöva vård som kräver miljöpåverkande resurser. 

Årets jämförelse innehåller en temadel som handlar om regionernas arbete med livsmedel ur perspektiven hälsa, miljö, försörjningstrygghet, lokal produktion och näringsverksamhet. Frågorna om hälsa var nya för i år och involverar inte bara kostansvar utan även medicinskt ansvar och kopplingar till folkhälsoarbetet, vilket varit en utmaning för att få samlade svar. Flera regioner utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor för patienter. Region Västernorrland är den region i landet som har genomfört flest kvalificerade rådgivande samtal om matvanor under 2021. 

40 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiska

Alla regioner i Sverige utom Region Västernorrland har regionövergripande mål kring inköp av ekologiska livsmedel. Måltidsverksamheten inom Region Västernorrland har dock antagit det egna målet att 40 procent av inköpta livsmedel ska vara ekologiska. Flera regioner nämner att det finns målkonflikter mellan minskat klimatavtryck, ekologiskt och närodlat eftersom all lokal produktion inte är miljömärkt. Det är också en utmaning att prioritera inköp av ekologiska livsmedel då dessa är dyrare.

Avfallsområdet – en utmaning

I Region Västernorrland är avfallshanteringen fortfarande en utmaning. Regionen ligger under rikssnittet i andelen materialåtervinning. Det finns inget nationellt avfallsmål för regionerna men de berörs av målen i Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program. Nationellt är andelen återvunnet material ungefär oförändrad, medan de totala avfallsmängderna har ökat sedan 2014.  

Region Västernorrlands energianvändning har minskat mest i landet sett över längre tid

Den totala energianvändningen per kvadratmeter bruksyta ökade nationellt under 2021, även i Region Västernorrland. Sett ur ett längre perspektiv har dock Region Västernorrland minskat energianvändningen mest i landet sedan år 2000. Arbetet med energieffektivisering har pågått under lång tid och är baserat på politiskt fastställda och konkreta energimål. Insatser för energieffektivisering har gjorts i ventilations-, värme- och kylinstallationer, i belysningsanläggningar och i byggnadernas klimatskal. Uppställda energikrav i ny- och ombyggnadsprojekt samt systematiskt energiarbete i fastighetsorganisationens drift- och förvaltning har bidragit till att kontinuerligt minska energianvändningen.

- Region Västernorrland har arbetat systematiskt med energifrågan under lång tid för att öka andelen förnybar energi samt energieffektivisera, vilket vi återigen ser resultat av. Det är viktigt att fortsatt hålla i det arbetet då det är de samlade åtgärderna som har gjort och fortsatt kommer göra skillnad, säger Sofia Mackin.

Region Västernorrland använder klimatbudget för att visa utsläpp

Några regioner, däribland Region Västernorrland, arbetar med att tillämpa klimatbudget i organisationen. Klimatbudgeten visar utsläpp från transporter, konsumtion och energianvändning samt hur mycket vi behöver minska våra utsläpp fram till 2030. Klimatbudgeten baseras på ett kvarvarande utsläppsutrymme i linje med de internationella klimatmålen.

Enligt den miljöspendanalys som Upphandlingsmyndigheten publicerat genererade Sveriges regioner år 2019 en klimatpåverkan till följd av inköp på 6,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarade då 24 procent av utsläppen från offentlig sektor.

- Regionens inköp och resursförbrukning är fortfarande de största utsläppsfaktorerna. Klimatbudgeten hjälper oss att fokusera på hållbarhetsarbetet och alla i organisationen behöver bidra till att nå målsättningarna, säger Sofia Mackin.

Öppna jämförelser – Miljöarbetet 2022 i regionerna - SKR

Regionernas miljöpåverkan till följd av inköp | Upphandlingsmyndigheten

 


Tillbaka till toppen