Samverkan med RF-SISU för att förbättra hälsan i Västernorrland

2022-04-27 16:18

Region Västernorrland och RF-SISU har tecknat ett samverkansavtal i syfte att skapa ett långsiktigt, kunskapsbaserat samarbete för att uppnå en god jämlik och jämställd hälsa i Västernorrland. Genom överenskommelsen ska parterna tillsammans verka för att främja en god livskvalitet och hälsosamma miljöer för länets invånare, ett aktivt och breddat deltagande i föreningslivet samt regional utveckling.

- Vi är mycket nöjda med att vi nu tecknat ett samverkansavtal med idrottsrörelsen där vi tillsammans tar ett rejält kliv framåt i vårt uppdrag att verka för en god och jämlik hälsa för länets invånare, vilket är en förutsättning för regional utveckling, säger Peter Möllerswärd, enhetschef, enheten för folkhälsa, Region Västernorrland.

RF-SISU höjer ambitionsnivån

RF-SISU Västernorrland bidrar sen tidigare i arbetet för en förbättrad hälsa hos befolkningen i regionen och har ambitionen att i större omfattning bidra i det regionala utvecklingsarbetet. Detta med ett särskilt fokus på utsatta grupper som idag inte deltar i föreningsidrotten i Västernorrlands län. Samverkansavtalet mellan regionen och RF-SISU blir ännu en viktig pusselbit för hälsan och ska:

  • bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir en mer jämlik och inkluderande föreningsmiljö för underrepresenterade grupper av barn- och ungdomar.
  • bidra till att en ökad hälsa bland befolkningen 65 år och äldre.

Västernorrland har en högre andel äldre personer i jämförelse med riket, samtidigt som andelen i arbetsför ålder är lägre i länet jämfört med riket. Det finns skillnader i hur hälsoläget ser ut mellan olika grupper i samhället, exempelvis för kön, ålder och socioekonomi. Den gemensamma nämnaren för alla grupper är dock att idrott och fysisk aktivitet är en medkraft för hälsa och välbefinnande och kan hjälpa till att hindra den negativa utvecklingen kring stillasittande, psykisk ohälsa, och utanförskap, vilket vår region har utmaningar med.

RF-SISU Västernorrland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Samverkansavtalet för god, jämlik och jämställd hälsa genom idrottsrörelsen i Västernorrlands län gäller för åren 2022–2025.


Tillbaka till toppen