Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regional samverkan

Det regionala tillväxtarbetet kräver samverkan mellan ett stort antal aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att långsiktighet och hållbara resultat ska uppnås. För detta finns en rad samverkans- och dialoggrupperingar som träffas regelbundet, på såväl politisk som tjänstepersonnivå.

Hur samverkan organiseras på regional nivå följs med stort intresse från såväl nationell nivå som från andra regioner – att samverkan ska ske är självklart, men hur får vi det att fungera i praktiken?

Politiska råd

De politiska råden och forumen ansvarar för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i stort, men har också till uppgift att säkerställa en dialog och gemensam målbild för insatser och prioriterade projekt och utövar påverkansarbete nationellt och på EU-nivå.

Tjänstepersongrupperingarna

Tjänstepersongrupperingarna ska, både övergripande och utifrån sakområdesnivå, initiera, återrapportera och framför allt skapa förutsättningar för ett effektivt genomförande av prioriterade aktiviteter enligt den regionala utvecklingsstrategin.