Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Forum och tjänstemannagrupperingar

Här hittar du olika nätverk och arbetsgrupper som arbetar tillsammans inom olika områden för att bidra till länets utveckling.

Kulturforum

Kulturforum samlar förtroendevalda och tjänstepersoner tre-fyra gånger per år, för samverkan i kulturfrågor. Samverkan ska avse Kultursamverkansmodellen, regionala och lokala kultur- och kulturarvsplaner och mellankommunal och regional samverkan.

I Kulturforum ingår länets kommuner, Region Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland. Ordförandeuppdraget växlar mellan regionen och kommunerna, under en period av två år vardera under mandatperioden. Den organisation som är ordförande tillhandahåller även sekreterarfunktion. För kulturforum finns en upprättad arbetsordning.

Transportforum och regionala transportgruppen

Transportforum träffas i syfte att diskutera prioriteringar inom ramen för framtagande och genomförande av den regionala transportplanen, påverkansarbete inom transportinfrastruktur och andra infrastruktursatsningar i Västernorrlands län. Förtroendevalda träffas minst en gång per år i Transportforum och tjänstepersonerna i den regionala transportgruppen träffas därutöver cirka fyra gånger årligen. I Transportforum och regionala transportgruppen ingår förutom Region Västernorrland, länsstyrelsen, kommunförbundet och länets kommuner också Trafikverket; Handelskammaren och Kollektivtrafikmyndigheten. Region Västernorrland är sammankallande.

Forum för företagande och innovation

Forum för företagande och innovation kommer att träffas en till två gånger per år, medan den utökade tjänstemannagruppen planerar cirka fyra möten per år. Fokus för grupperingarna inom företagande och innovation är att säkerställa att prioriteringarna inom det området ger resultat. Som stöd finns handlingsplaner för innovation och företag och entreprenörskap.

Förutom att säkerställa sakområdena i nuvarande regionala utvecklingsstrategi samverkar grupperingarna kring nya nationella och regionala uppdrag. I Forum för företagande och innovation och dess tjänstepersongruppering ingår förutom Region Västernorrland, länets kommuner, Kommunförbundet och länsstyrelsen också Almi Företagspartner Mitt, Bizmaker, Bron Innovation, Coompanion, Design i Västernorrland, Företagarna, Handelskammaren, High Coast Invest, Höga Kusten Destinationsutveckling, LRF; Mittuniversitetet, Processum RISE, RISE, Svenskt Näringsliv, Ung Företagsamhet och Åkroken Science Park. Region Västernorrland är sammankallande.

Forum för kompetensförsörjning

Forum för kompetensförsörjning träffas en till två gånger per år och dess tjänstepersongruppering minst fyra gånger per år. Fokus i uppdraget är att säkerställa att prioriteringar inom kompetensförsörjning ger resultat. Som stöd finns en handlingsplan under regionala utvecklingsstragegin för kompetensförsörjning och en särskild handlingsplan för 2019 är under arbete.

Förutom att säkerställa strategiska och operativa satsningar utifrån prioriteringen i nuvarande regionala utvecklingsstrategi samverkar grupperingarna kring nya nationella och regionala uppdrag. I forum och tjänstepersongrupperingen ingår förutom Region Västernorrland, länsstyrelsen, kommunförbundet, länets alla kommuner samt en rad aktörer med uppdrag inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet: Arbetsförmedlingen, Handelskammaren, Höga Kusten Industrigrupp, Bron Innovation, Folkhögskolorna, Företagarna, Försäkringskassan, LO, LRF, Mittuniversitetet, Technichus, TCO; Ung Företagssamhet, Vård- och omsorgscollege, YH-föreningen och Örnsköldsviks industrigrupp.

Hållbarhetsrådet och tjänstepersonnätverk för miljö, energi och klimat

Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en representant vardera från majoritet och opposition från länets kommuner och Region Västernorrland. Hållbarhetsrådet samordnas av Region Västernorrland. Möten sker 3-4 gånger per år.

Det finns även ett tjänstepersonnätverk för miljö, energi och klimat där Region Västernorrland och länsstyrelsen gemensamt samlar aktörer för dialog och samverkan.

Regionala RUS-gruppen

Regionala RUS-gruppen är en tjänstepersongruppering som har till uppgift att se helheten i det regionala tillväxtarbetet och hitta synergier i det arbetet mellan lokal, regional och nationell nivå. Gruppen bidrar med både strategiska övergripande inspel – som säkerställer kopplingen mellan de olika sektorsområdena; och med operativt arbete för att knyta ihop regionala processer med pågående arbete på kommunal nivå och i olika organisationer. Förutom Region Västernorrland, länets alla kommuner, länsstyrelsen och Kommunförbundet ingår också näringslivsfrämjande organisationer.