Regionala samverkansrådet

Region Västernorrland samordnar arbetet i det Regionala samverkansrådet. Råder utgör grunden för den politiska dialogen och regional samverkan i Västernorrland.

Regionstyrelsens ordförande är också ordförande i Regionala samverkansrådet. Kommunförbundets ordförande är vice ordförande i samverkansrådet.

I Regionala samverkansrådet ingår förtroendevalda från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet samt från Region Västernorrland. Till samverkansrådets möten adjungeras också tjänstepersoner från länsstyrelsen, kommunförbundet, länets kommuner och från regionen. Regionala samverkansrådet träffas ungefär 6 gånger per år, varav två till tre tillfällen i ett förstärkt Stora samverkansrådet, där aktörer med uppdrag i det regionala utvecklingsarbetet ingår. Ytterligare personer kan bjudas in som föredragande.

Samtliga aktörer har ett ansvar att lyfta aktuella frågeställningar där samsyn eller samverkan behövs för att nå hållbar regional utveckling i alla delar av länet. Till sin hjälp har Regionala samverkansrådet en beredningsgrupp, bestående av kommunernas tillväxt- och/eller utvecklingschefer, Region Västernorrlands tillväxtchef, länsstyrelsen och kommunförbundet. Region Västernorrland har en kanslifunktion som förbereder möten.

Det regionala samverkansrådet ska bidra till länets utveckling genom att

  • bidra med en fördjupad samordning av kommunsektorns (kommunernas och regionens) prioriteringar och insatser vad gäller det regionala utvecklingsarbetet
  • vara en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala utvecklingsfrågor
  • vara ett instrument för samråd och samverkan i det regionala utvecklingsarbetet
  • utifrån mål och prioriteringar samt principer för regional utveckling utgöra det samlade regionala ledarskapet i genomförande av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) ”Ett Västernorrland” 

I Regionala samverkansrådets uppgifter ingår bland annat att

  • att vara de folkvaldas röst i regionala utvecklingsfrågor, exempelvis formulera regionens ställningstaganden i nationellt och internationellt påverkansarbete
  • att definiera kommunsektorns prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, till exempel regionala och nationella beslut om infrastruktur
  • att vara ett beredande organ för regionala utvecklingsfrågor och strategiska processer som beslutas på regional nivå: den regionala utvecklingsplaneringen inför länspartnerskap, regional utvecklingsstrategi och strukturfonder
  • att samordna det regionala och lokala utvecklingsarbetet, exempelvis vid utformning av gemensamma projekt och andra initiativ
  • att vara ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning

Protokoll från samverkansrådet

Relaterad information


Tillbaka till toppen