Tre personer sitter i en soffa med varsin laptop.

Samverkan med civilsamhället

Ett starkt föreningsliv och aktiva organisationer är en viktig del av hållbar regional utveckling. Inom Region Västernorrland stärker vi förutsättningarna för civilsamhället genom att arbeta tillsammans på regional nivå – men även få inblick på lokal nivå och skapa utblick på nationell nivå.

Just nu arbetar Region Västernorrland med att titta på hur strukturer och metoder för en fortsatt samverkan kan se ut. Arbetet är utmaningsdrivet, det vill säga utmaningen ska stå i centrum. Det kan vara både en utmaning som regionen ser, eller en utmaning som civilsamhället bedömer är angelägen och vill lyfta. 

I början på februari träffade regionen ett urval av företrädare från civilsamhället för att berätta om processen samt få inspel och tankar för fortsatt arbete. 

Nästa träff i maj 2022

Nästa träff äger rum onsdag 4 maj. Mötet är digitalt. Vi fokuserar på den akuta situation som uppstått i närtid sedan kriget i Ukraina inleddes. Vi kopplar flyktingsituationen till folkhälsoaspekter och planerar även för att hinna beröra ämnet ’God och nära vård’.

Ur programmet:

  • Rätten till vård. Vad innebär massflyktsdirektivet till skillnad från asyl och kopplat till sjukvård? Anna-Karin Öberg och David Lindqvist, asylsamordnare
  • Vaccinationsnivån är låg i Östeuropa och Ukraina. Påverkar det oss - det vaccinationsskydd som byggts upp och folkhälsan i stort? Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef
  • De humanitära organisationerna – vilka behov ser de? Ingrid Flodin, Röda Korsets regionråd
  • Frustration, mod och vilja – projektet Cross. Johanna Ek, projektledare vid Regional utveckling, Region Örebro; Sofia Tungfelt, verksamhetsansvarig Möckelnföreningarna och Märtha Lundkvist, enhetschef och strateg för Nära vård, Region Örebro
  • God och nära vård – vad innebär det i praktiken och på sikt? Linda Strid, programansvarig

Anmäl dig här

Vill din organisation delta på mötet, lyfta goda exempel från den förra flyktingvågen 2015 eller vara delaktiga i fortsatt arbete? Tveka inte att kontakta oss via e-post för att anmäla intresse: civilasamhallet@rvn.se

Betydelsefull partner för dialog

Civilsamhället är betydelsefulla aktörer i Västernorrland. Regionen möter regelbundet organisationer och föreningar för att föra dialog kring samverkan, utvecklingsfrågor, stödformer och kommunikation. Det finns en hög ambition från regionens sida att ytterligare stärka samverkan och göra dialogen till en integrerad del i organisationens arbetssätt.

Ett aktivt och starkt föreningsliv

Föreningslivet ger människor gemenskap, engagemang och skapar mening i vardagen. Föreningar är självständiga aktörer - som kompletterar offentliga och privata aktörer. Därför är ett aktivt och starkt föreningsliv en central del i arbetet för en hållbar regional utveckling. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att länet blir en region som växer med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder.

Bidrar till att utveckla demokratin

Ett starkt civilsamhälle i vårt län bidrar till den demokratiska utvecklingen, där specifika intressen kan drivas. En betydelsefull aspekt är också att olika organisationer i civilsamhället får möjlighet att lära känna varandra och vidga egna nätverk. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta i föreningsliv och civilsamhälle.

Beslut i fullmäktige

Regionfullmäktige har fattat beslutet att Region Västernorrland ska utveckla och fördjupa samverkan med civilsamhället inom både regional utveckling samt inom området god och nära vård. Arbetet innebär också att vi stärker den samverkan där det redan idag finns ett etablerat samarbete. Denna utveckling och förflyttning finns dokumenterad i exempelvis regionplanen och den regionala utvecklingsstrategin.

Frågor besvaras av:

Nina Ulander, samordnare, Regional utveckling

Telefonnummer: 0611-845 20


Tillbaka till toppen