Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Nya samarbeten på gång!

Samverkan och samarbete är utgångspunkter för mycket av det arbete som pågår vid Regional utveckling. Samverkan och samarbete är också något som vi vill utveckla tillsammans med många, och sedan den 1 februari gör vi det som Region Västernorrland.

Några aktuella exempel på samverkan och samarbete! Idag undertecknade Region Västernorrland och Arbetsförmedlingen Södra Norrland en överenskommelse om strategiskt samarbete. I nuläget råder kompensbrist i Västernorrland, vilket kan hämma företagens tillväxt och offentliga arbetsgivares förmåga att upprätthålla service inom välfärden. Arbetet kring kompetensförsörjning är därför en viktig och prioriterad fråga för Region Västernorrland inom det regionala utvecklingsarbetet, men även för regionen som arbetsgivare. Både Arbetsförmedlingen och regionen hoppas på goda resultat av överenskommelsen, resultat som ska göra skillnad för exempelvis nyanlända och arbetslösa ungdomar, samt för arbetsgivare som har svårt att hitta personal.

Nya regionala transportplanen

I januari beslutade regionstyrelsen om den nya regionala transportplanen för perioden 2018-2029. Planen styr hur statliga medel ska fördelas till investeringar i regionala vägar, gång- och cykelvägar och kollektivtrafikanläggningar, samt som driftbidrag till icke-statliga flygplatser, och som bidrag till byggande av enskilda vägar. Transportplanen är framtagen i bred samverkan och de många remissvaren var viktiga inspel.

Statliga medel för regional kulturverksamhet 2018

Under januari fick Region Västernorrland dessutom besked om statliga medel för regional kulturverksamhet 2018. I år och kommande två år fick vi särskilda pengar för att utveckla biblioteksverksamhet i regionen, ett arbete som ska göras i nära samverkan med kommunerna. Spännande tycker vi, då biblioteken är viktiga öppna demokratiska mötesplatser för exempelvis livslångt lärande, information och kulturupplevelser.

100 deltagare vid Agenda 2030-eventet

Slutligen. Utgångspunkt för vårt samlade arbete vid Regional utveckling är ett hållbart arbetssätt. Därför var det extra glädjande att så många kom på inspirationsdagen 26 januari för ett gemensamt arbete i regionen med utgångspunkt i de 17 globala mål som utgör Agenda 2030. I agendan utgör de tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga - grund. Agenda 2030 hjälper oss till ett nödvändigt och inspirerade arbete – vilket vi ser fram emot att göra tillsammans med många!

Märta Molin, tf regional utvecklingsdirektör