Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

RUS2030 – en kraftfull utvecklingsstrategi för hela regionen

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är Västernorrlands strategi för utveckling mellan 2020-2030. Strategin innehåller bland annat mål för folkhälsa, besöksnäring och näringsliv.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har tagits fram i samverkan mellan kommuner, myndigheter, civilsamhället, näringsliv och andra organisationer i länet. Region Västernorrland samordnar arbetet och hade mellan åren 2017-2020 över 250 arbetsmöten, för att skapa så bred förankring som möjligt.

Kommande webbseminarium - Här och nu!

  • 29 oktober är temat Smarta samhällen med Regional utveckling och Örnsköldsviks kommun.
  • 26 november, preliminärt tema Post Corona.
  • 10 december, förlängt seminarium på temat Hur vi alla kan bidra till länets Regionala utvecklingsstrategi (RUS:en).

Webbseminarium Här och nu - mot Västernorrland 2030

Här och nu! Digitala samtal om hur vi utvecklar vårt län tillsammans

Hur kan vi tillsammans skapa platsen där människor och företag väljer att bo och etablera sig? Utifrån var vi står, här och nu, lyfter vi olika teman och tittar på hur länet kan utvecklas till 2030. Välkommen att anmäla dig till vårt nästa seminarium!

Läs mer om Här och nu-seminarierna

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande, Sundsvalls kommun

Sundsvalls kommun

”Sundsvalls väg framåt är 5 000 nya jobb till 2030, vilket ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin. Och för att vi ska lyckas behöver vi kraftsamla och samverka. Vägen framåt är inte att omfördela jobb inom länet utan skapa bästa möjliga förutsättningar till befintliga företag att växa och att få nya företag att etablera sig i Västernorrland.”

Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande (S), Sundsvalls kommun

Matts Nyman, vd, BizMaker

BizMaker

”BizMaker stöttar den regionala utvecklingsstrategin genom vårt uppdrag att vara en motor i regionen för innovation, samt genom vårt arbete för att positionera Västernorrland som startupregion – både nationellt och internationellt. Vi bidrar till ett innovativt klimat och en attraktiv miljö för hållbara och växande företag/organisationer och stärker möjligheter till entreprenörskap i regionen.”

Matts Nyman, vd, BizMaker

Bilden visar Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

Mittuniversitetet

”De samhällsförändringar vi ser till följd av digitalisering, klimathot, automatisering och ändrade konsumtionsmönster ställer nya krav på alla samhällsaktörer. Men, de erbjuder också nya möjligheter – om vi lyssnar, lär och utvecklar tillsammans.

Som ett globalt universitet med ett starkt regionalt engagemang bidrar vi genom attraktiva utbildningar en stark forskning med hög kvalitet till gagn för näringsliv och offentlig sektor. Samverkan och livslångt lärande är nycklarna – för dig och mig, för Mittuniversitetet, regionen och för framtiden.”

Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland

Region Västernorrland

"Vi utmanas och prövas av ett omfattande och nödvändigt arbete framåt för ett hållbart samhälle kopplat till Agenda 2030. Med anledning av pandemin behöver vi också hantera den ekonomiska situation som länet befinner sig i. Här är RUS central och vägledande. Våra framgångar beror på hur väl vi lyckas samla oss kring strategin - för att tillsammans ta oss an de möjligheter och utmaningar vi delar."

Märta Molin, regional utvecklingsdirektör, Region Västernorrland

Bilden visar Jenny Edvinsson verksamhetsledare, Leader Höga Kusten

Leader Höga Kusten

”Leader är uppbyggt genom strategisk samverkan där styret sker genom treparnerskap där offentliga, ideella och näringslivets aktörer arbetar tillsammans för att nå ut med utvecklingsmedlen lokalt. Något som innebär att vi inom Leader Höga Kusten bidrar till ett utvecklat regionalt ledarskap genom att visa på styrkan i att samarbeta med mindre fokus på gränser. Något som är övergripande i RUS:en denna gång.”

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare, Leader Höga Kusten

Lars Persson Skandevall, vd, Bron Innovation

Bron Innovation

”Västernorrland har unikt bra förutsättningar för en hållbar tillväxt, där digitalisering utgör en motor. Vårt uppdrag som regionens IT-kluster och digitala innovationshub är att se till så fokuset är inställt på utveckling, innovation och ny kompetens. Genom vår verksamhet stöder vi både företag och offentlig sektor att utveckla nya tjänster, produkter och affärer som skapar fler jobb, mer kompetens och nya möjligheter. Det är genom att vara framåtlutade och nyfikna som Västernorrland växer.”

Lars Persson Skandevall, vd, Bron Innovation

Jonny Lundin, oppositionsråd (C), Region Västernorrland

Region Västernorrland

”Hela Sverige och Europa behöver ett Västernorrland som fortsatt levererar och nyckeln till detta är en utbyggd infrastruktur. Enskilt viktigast är förverkligandet av Nya Ostkustbanan, dubbelspår på järnvägen mellan Härnösand/Västerasby och Gävle/Stockholm. Då skulle restiderna halveras, godstrafiken fyrdubblas och klimatnyttan mångfaldigas.”

Jonny Lundin, oppositionsråd (C), Region Västernorrland

Bilden föreställer Sara Nylund, vice ordförande regionstyrelsen (S)

Region Västernorrland

"Vi västernorrlänningar är en del i en region där innovationskraften, möjligheterna och kompetensen finns för att uppnå visionen om Ett Västernorrland 2030. Alla 245 000 invånare i länet är ledare som tillsammans kan samla kraft och göra den regionala utvecklingsstrategin till verklighet."

Sara Nylund, vice ordförande regionstyrelsen (S)

Bilden visar Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande (S), Kramfors kommun

Kramfors kommun

"När vi fyra kommuner bildade HK Dest AB 2014, var en av våra ambitioner att tillsammans skapa 800 nya jobb inom besöksnäringen till år 2025. Besöksnäringen befinner sig i ett starkt expansivt skede, Höga Kusten är ett hett varumärke och vi har drivna kreativa entreprenörer som utvecklar utbudet. Antalet ökade sysselsättningstillfällen reducerar arbetslöshetssiffrorna och vår förväntan är en ökad inflyttning, vilket ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin som bidrar till en hållbar regional utveckling."

Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande (S), Kramfors kommun

Bilden visar Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

Företagarna

"Som Sveriges största organisation för företagare stödjer vårt arbete den regionala utvecklingsstrategin genom att vi erbjuder nätverk, kunskap, praktisk hjälp och är drivande av utvecklingen för ett bättre företagsklimat. Vi ger befintligt näringsliv i Västernorrland förutsättningar att utveckla sin verksamhet och nå sina mål. Företagarnas påverkansarbete lokalt, regionalt och nationellt bidrar till att Västernorrland är platsen där företag väljer att växa och etablera sig.

Västernorrland har en god branschbredd och det är viktigt att vi fortsätter utveckla fler branscher för att minska sårbarheten vid kommande konjunktursvängningar."

Joakim Sjöstedt, regionchef, Företagarna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen

Bilden visar Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Handelskammaren Mittsverige

"Handelskammaren Mittsverige är en näringslivsorganisation som arbetar för ett kraftfullt näringsliv som utvecklas och växer i takt med pågående samhällsförändringar. Vi är företagens samlade röst gentemot politiker, myndighet och offentlig sektor då vi aktivt driver frågor inom områdena infrastruktur, internationell handel och kompetensförsörjning.

Handelskammaren driver påverkan genom att bygga kunskap inom för oss viktiga områden samt skapa egna och medverka på andra etablerade påverkansarenor. Ett exempel på hur vi stöttar upp RUS arbetet är att vi tillsammans med Region Västernorrland arrangerar Näringslivsparlamentet som är ett unikt och viktigt regionalt forum för dialog mellan det privata näringslivet och Region Västernorrland."

Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige

Bilden visar Eva Högdahl, vd, Almi Företagspartner Mitt AB

Almi Företagspartner Mitt AB

"Almis verksamhet är direkt kopplad mot länets RUS genom affärsutveckling med fokus på tillväxt och grön omställning, samt riskvillig kapitalförsörjning genom lån, garantier och riskkapital. Almi har en också viktig roll för verifiering och utveckling av innovativa idéer genom rådgivning och mjuka medel som verifieringsmedel och innovationslån.

Centralt för Almi är att samverka med andra aktörer för att förmedla den samlande bilden av hur företaget kan få det bästa stödet för sin utveckling och omställning, det gör vi genom att vara en aktiv part i Regional exportsamverkan, nära samarbete med BizMaker, Bron innovation, banker med flera. Almis rådgivare möter dagligen små och medelstora företag, både startups och etablerade företag, och genomför behovsanalyser för att identifiera hur företaget kan ta nästa steg. Det gör oss till en central aktör för att nå målet, fler nya och växande hållbara företag och ett utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem."

Eva Högdahl, vd, Almi Företagspartner Mitt AB

Bilden föreställer Anna Hedensjö Johansson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland

Svenskt Näringsliv Västernorrland

”Går det bra för företagen går det bra för Västernorrland. För näringslivet är spelreglerna för företagen avgörande för hur man kan utveckla sina verksamheter för att skapa jobb och tillväxt. Spelreglerna sätts av politiken som i sin tur ger tjänstepersoner riktning i sitt dagliga arbete. RUS 2030 är genom det ett ramverk som förhoppningsvis hjälper till att skapa ett bättre företagsklimat genom möjlighetsgörande myndighetsutövning, bättre upphandlingar och bättre matchning av utbildningar och jobb.”

Anna Hedensjö Johansson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västernorrland

Bilden föreställer Anders Digné, rektor på Kramforsskolan.

Kramforsskolan

”Vi tror att vi kan utveckla vår region genom att knyta nya kontakter och inleda samarbeten med andra skolor i Europa genom Erasmus+-programmet. På Kramforsskolan vill vi öppna upp för projekt som innebär att personalen får delta i fortbildningar och jobbskuggningar på andra skolor för att lära sig nya metoder och se andra arbetssätt. Genom detta hoppas vi även att kunna bli värdar för skolpersonal från andra håll att studera oss. I slutändan tror vi att det kommer märkas för elever, vårdnadshavare och boende i trakten, och vi kommer att vara i en plats på kartan i Europa där andra är intresserade av. Kramforsskolan deltar i flera projekt nu och det öppnar upp oss mot omvärlden. Ett mål är också att bli en attraktivare skola att arbeta på då vi alltid har roliga och intressanta saker på gång.”

Anders Digné, rektor,  Kramforsskolan