Vision, mål och prioriteringar

Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida generationer. Det är visionen för den regionala utvecklingsstrategin.

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi har tre mål. Varje mål har ett antal prioriterade områden som vi i länet ska jobba med tillsammans för att uppnå visionen.

År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv

 • Samordnat påverkansarbete gentemot nationell och internationell nivå
 • Kraftsamling för att skapa, attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet
 • Universitet, högskolor och forskningsinstitut är motorer för innovation och utveckling
 • Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden!

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka

 • Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder
 • Alla ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium
 • Fler flexibla former för lärande genom nya metoder och arbetssätt
 • Ett funktionellt och sammanhållet system för hållbart resande
 • Ökad upplevd närhet till omvärlden, oavsett om den är fysisk eller digital

År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att växa

 • Finansieringsbeslut tagna för genomförande av nya Ostkustbanan, Mittbanan och Ådalsbanan
 • Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan från länets transportsektor
 • Ett regionalt matchat utbildningsutbud
 • Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad
 • Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering
 • Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare
 • Utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem

Tillbaka till toppen