Tankekarta för hållbar utveckling

För att underlätta hållbarhetsbedömningen har vi tagit fram en tankekarta för Västernorrland. Den visar ett antal olika exempel på vad som ingår i de tre aspekterna social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Den ger exempel på vad det bland annat kan innebära att bedöma ”jämställdhet och mångfald” inom social hållbarhet. Förenklat kan man säga att ju fler dimensioner vi lyckas uppnå desto bättre. 

Social hållbarhet

Den sociala dimensionen sätter människan i centrum och ser till individens behov. Det handlar om livskvalitet och välbefinnande. Viktiga aspekter är till exempel hälsa och fysisk aktivitet, säkerhet, trygghet, delaktighet, tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet, arbetsförhållanden och utbildning. Alla människor ska ha möjlighet att leva ett bra och hälsosamt liv där deras rättigheter respekteras.

Miljömässig hållbarhet 

Den miljömässiga dimensionen handlar om att bevara jordens resurser, om ekosystemens produktions- och anpassningsförmåga. Det handlar till exempel om klimat, föroreningar, energieffektivisering, markanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och avfall. Utvecklingen i världen ska inte ske på bekostnad av miljön och jordens resurser utan vi ska främja våra natur- och kulturvärden. 

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska dimensionen kan ses som en styrkraft, ett medel. Det handlar exempelvis om forskning, innovation, affärsmodeller, effektivitet, konkurrensförhållanden, konsumtion, infrastruktur, sysselsättning och kompetens. Utvecklingen ska balanseras så att den fungerar långsiktigt utan att människor eller natur far illa.


Tillbaka till toppen