Lagar och förordningar som styr

Region Västernorrlands verksamhet regleras genom de lagar och förordningar som styr offentlig förvaltning i Sverige, exempelvis kommunallagen. Det regionala utvecklingsansvaret regleras också av flera lagar och förordningar.

Sveriges prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken beskrivs därutöver i en nationell strategi. I strategin beskrivs också hur en rad politikområden gemensamt behöver arbeta för att nå målen med den regionala utvecklingspolitiken, landsbygdspolitiken och politiken för hållbar stadsutveckling.

Kommunallagen (riksdagen.se)

Det regionala utvecklingsuppdraget beskrivs i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar (riksdagen.se) och förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete (riksdagen.se). Sveriges prioriteringar inom politikområdet beskrivs i en nationell strategi för hållbar utveckling i hela landet 2021-2030 (regeringen.se).

Inom det regionala utvecklingsuppdraget ingår uppdrag att samordna framtagande, genomförande och uppföljning av en regional utvecklingsstrategi. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (pdf) antogs i februari 2020.

Mer om Region Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och det regionala utvecklingsuppdraget

I det regionala utvecklingsansvaret ingår också ansvar för att samordna framtagande, genomförande och uppföljning av länsplaner för regional transportinfrastruktur (pdf). Uppdraget styrs också av förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur (notisum.se).
 
Region Västernorrland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör rätt att besluta om vissa statliga medel, regionala utvecklingsmedel 1:1. Användningen styrs av en rad förordningar, bland annat dessa (riksdagen.se):

Förordning (2003:596) om regional projektverksamhet (riksdagen.se)

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att främja små och stora företag (riksdagen.se)

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar (riksdagen.se)

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service (riksdagen.se)

Regionalt utvecklingsarbete

Nationella strategin för hållbar utveckling i hela landet (regeringen.se)

Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (riksdagen.se)

Förordning 2017:583 om regionalt tillväxtarbete (riksdagen.se)

Länsplan för regional transportinfrastruktur

Regional transportplan för Västernorrland 2018-2029 (pdf)

Förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur (notisum.se)

Projekt- och företagsstöd 1:1 (riksdagen.se)

Förordning (2003:596) om regional projektverksamhet (riksdagen.se)

Förordning (2015:210) om statligt stöd för att främja små och stora företag (riksdagen.se)

Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar (riksdagen.se)

Förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service (riksdagen.se)


Tillbaka till toppen