Villkorsbeslut

Det årliga villkorsbeslutet för regional utveckling styr och förtydligar hur regeringen vill att Region Västernorrland återrapporterar det regionala utvecklingsansvaret.

Villkorsbeslutet 2022 innehåller övergripande krav på återrapportering, utifrån gällande förordningar för regional utveckling och regionalt utvecklingsansvar.

I den årliga återrapporteringen, som görs senast 21 februari varje år, ska Region Västernorrland redovisa hur prioriteringar och insatser kopplas till den regionala utvecklingspolitiken och den nationella strategin för hållbar utveckling i hela landet. Återrapporteringen ska göras utifrån nationella strategins strategiska områden, den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland och andra obligatoriska strategier, planer och program. Fokus i återrapporteringen ligger på att synliggöra insatser, resultat och uppnådda effekter för länets utveckling.

Den nationella strategin för hållbar utveckling i hela landet är styrande för de regionala utvecklingsmedlen. Alla landets 21 regioner ska därför beskriva hur de regionala utvecklingsmedlen (1:1-anslaget) fördelas och används och vilka effekter som väntas av riktade stöd till företagsutveckling, strategiska projekt och kommersiell service.

I linje med nationella strategin ingår det också att beskriva hur de insatser som prioriterats i Västernorrlands län bidrar till att möta samhällsutmaningar och omställning till hållbar utveckling. Den redovisningen ska göras utifrån såväl ekonomisk, som miljömässig och social hållbarhet – och omfattar såväl analyser, som program och insatser. Alla regioner erbjuds också att redovisa hur insatser kopplar till Agenda 2030-målen. I Västernorrland särredovisas inte satsningar mot enskilda 2030-mål.

Samtliga regioner förväntas också ta hänsyn till inomregionala förutsättningar och beskriva hur vi i arbetet under året tagit territoriell hänsyn. Ett perspektiv som också lyfts fram i länets regionala utvecklingsstrategi som en princip för regional utveckling – balans mellan stad och land.

De samhällsutmaningar som vi har att arbeta med förutsätter att många aktörer samarbetar utifrån sina respektive uppdrag, vilket brukar beskrivas som flernivåsamverkan. Region Västernorrland och övriga regioner ska, enligt villkorsbeslutet, årligen beskriva hur samverkan med länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, kommunerna, länets näringsliv och andra organisationer finansierats, fungerat och vilka gemensamma resultat som uppnåtts.

Utöver villkorsbeslutet kan kompletterande erbjudanden formuleras till regionerna under året.

För Region Västernorrland att återrapportera 2022

2022 ska Region Västernorrland också återrapportera hur vi arbetat med följande frågor:

  • Arbetet att ta fram och genomföra ett regionalt serviceprogram
  • Bredbandskoordinering inklusive bredbandsutbyggnad
  • Digitaliseringskoordinering, med hänvisning till regional digital agenda (REDA:n) och nationella digitaliseringsstrategin
  • Hur vi analyserar, följer upp och utvärderar det regionala utvecklingsarbetet

Relaterade länkar

Villkorsbeslut 2022, för regionerna och Gotlands kommun (pdf)

Regleringsbrev 2022 avseende anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder (esv.se)

Kontaktuppgifter

Susanne Sahlin, strateg regional utveckling, Tillväxtverksamheten
E-postadress: susanne.sahlin@rvn.se


Tillbaka till toppen