Villkorsbeslut för regional utveckling

Det årliga villkorsbeslutet för regional utveckling styr det regionala utvecklingsansvaret och förtydligar hur regeringen vill att Region Västernorrland återrapporterar det regionala utvecklingsansvaret.

Villkorsbeslutet 2023 innehåller övergripande krav på återrapportering, utifrån gällande förordningar för regional utveckling och regionalt utvecklingsansvar.

Den årliga återrapporteringen ska lämnas in senast den 21 februari varje år, med redovisning av hur prioriteringar och insatser kopplas till den regionala utvecklingsstrategin (RUS), till den regionala utvecklingspolitiken och till den nationella strategin för hållbar utveckling i hela landet. Redovisningen ska följa de strategiska områdena i nationella strategin och synliggöra koppling både till RUS och andra regionala strategier, planer och program. Fokus för 2023 är att synliggöra hur insatser bidragit till resultat och effekter för länets utveckling.

Den nationella strategin för hållbar utveckling i hela landet är också styrande för de regionala utvecklingsmedlen (1:1-anslaget). Därför ska alla Sveriges regioner, i enlighet med villkorsbeslutet, beskriva hur anslaget fördelas och används och vilka resultat och effekter som väntas av stöd till företagsutveckling, strategiska projekt och kommersiell service (livsmedelsbutiker och drivmedelsstationer).

Regionerna ska också beskriva hur de insatser som prioriteras i respektive län bidrar till att möta samhällsutmaningar och omställning till hållbar utveckling. Redovisningen ska göras utifrån såväl ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet – och omfattar analyser, program och insatser.

I våra stöd och insatser ska vi ta hänsyn till inomregionala förutsättningar och säkerställa territoriell hänsyn. Detta är ett perspektiv som lyfts fram som en princip för regional utveckling i länets RUS – balans mellan land och stad.

De samhällsutmaningar vi har att arbeta med förutsätter att många aktörer samarbetar, utifrån sina respektive uppdrag, vilket brukar beskrivas som flernivåsamverkan. Alla regioner ska därför, enligt villkorsbeslutet, beskriva vilka resultat och effekter vi ser att samverkan med länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, länets kommuner, näringsliv och andra organisationer möjliggör.

I villkorsbeslutet listas också kompletterande erbjudanden till regionerna. Regionerna ska därför också beskriva hur vi arbetat med följande:

  • Arbetet att ta fram och genomföra ett regionalt serviceprogram
  • Bredbandskoordinering inklusive bredbandsutbyggnad
  • Digitaliseringskoordinering, med hänvisning till regional digital agenda (REDA:n) och nationella digitaliseringsstrategin
  • Hur vi analyserar, följer upp och utvärderar det regionala utvecklingsarbetet

Villkorsbeslut 2023 för regionerna och Gotlands kommun (pdf)

Regleringsbrev 2023, anslag 1.1 regionala utvecklingsåtgärder (pdf)

Kontaktuppgifter

Susanne Sahlin, strateg regional utveckling, Tillväxtverksamheten
susanne.sahlin@rvn.se


Tillbaka till toppen