Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturstöd

Här hittar du allt om bidragsgivning för regional verksamhet inom kulturlivet och civilsamhället. Vi stöder kulturverksamhet som kommer alla till godo. Kultur till barn och unga är ett prioriterat område.

Riktlinjer för bidragsgivning i Region Västernorrland (pdf)

Skicka din ansökan per post till

Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND

Organisationsbidrag

Årlig ansökan senast 1 juni. Ett särskilt projektbidrag för ungdomsorganisationer söks årligen senast 1 november.

Ett grundbidrag som främst baseras på medlemsantal eller basbelopp. Bidrag lämnas till exempel till främjandeorganisationer, kvinnoorganisationer, nykterhetsorganisationer, pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationer.

Villkor: Se Riktlinjer för bidragsgivning, del 2.0-3.2.

Verksamhetsbidrag

Årlig ansökan senast 1 juni.

Ett årligt basanslag som lämnas för kulturell verksamhet på regional nivå som beskrivs i verksamhetsplaner som är möjliga att följa upp.

Bidrag för verksamheter inom Kultursamverkansmodellen söker i särskild ordning.

Villkor: Se Riktlinjer för bidragsgivning, del 4.

Bidrag till studieförbundens regionala verksamhet

Årlig ansökan till utvecklingsbidrag senast 15 november.
Årlig ansökan till verksamhetsbidrag senast 15 maj.

Sök via Bildningsförbundet Mittnorrland

Villkor: Se Riktlinjer för bidragsgivning, del 5.

Projektbidrag

 Ansökningstillfällen: 20 januari, 20 april samt 20 september

 • Projektbidrag inom kulturområdet
  Syftet med bidraget är att medfinansiera mindre kulturprojekt och evenemang som bedöms ha regional betydelse och bidrar till länets utveckling och attraktionskraft. För 2016 finns sammanlagt 1 miljon kronor att fördela vid de fem ansökningstillfällena.
 • Stöd till ungdomars initiativ inom kulturområdet.
  Stödet syftar till att stötta ungas idéer och projekt på kulturområdet samt att stimulera ungas arrangörskap och öka delaktigheten i kulturlivet. Stödet ges i form av stipendier. Stipendiet får ges till föreningar, grupper, nätverk eller enskilda mellan 16-25 år som är folkbokförda i Västernorrlands län. Personer under 18 år ska ha förmyndares samtycke. Stipendiet ges inte till organisationer som får årligt organisations- eller verksamhetsbidrag från landstinget. 

Villkor: Se Riktlinjer för bidragsgivning, del 6.1-6.2.

Projektbidrag inom bildkonstområdet 

Projektmedel går att söka till konstprojekt samt experimentell konstverksamhet av olika karaktär. Konstnärer registrerade för F-skatt, föreningar, skolor, företag, organisationer och institutioner kan söka medel till konstprojekt och olika typer av experimentell konstverksamhet. Fria utövare kan söka genom föreningar och organisationer. Samverkansprojekt prioriteras.

Två ansökningstillfällen per år: 20 april och 20 september

Bifoga en projektbeskrivning till ansökan, den bör innehålla följande:

 • Bakgrund till projektet: Varför är det angeläget att driva detta projekt?
 • Projektets syfte: Vad syftar projektet till?
 • Mål: Vad ska projektet uppnå för resultat?
 • Målgrupp: Vem eller vilka vänder sig projektet till?
 • Genomförande: Vad ska göras för att uppnå syftet
 • Tidsplan: När i tiden ska de olika aktiviteterna äga rum
 • Projektorganisation: Vilka ska medverka i projektet, samarbetspartners
 • Budget: Om inte den förenklade budgeten räcker till så bifoga en separat fil.

Ansökningsblanketter

Här hittar du ansökningsblanketter för projektbidrag, organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och bidrag till studieförbundens regionala verksamhet. 

Observera att blanketterna inte är uppdaterade. De ansökningstider som gäller 2018 är 20 april och 20 september.