Generellt investeringsstöd

För små och medelstora företag i hela länet. Stöd kan beviljas till investeringar som maskiner, inventarier, byggnationer, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

Vilka företag kan söka generellt investeringsstöd? 

Små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland.

Några grundkrav som måste uppfyllas, företaget ska: 

 • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län
 • Inte bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet. Det innebär att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50% ersättning från annat håll.
 • Ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom 1 år
 • Ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor.
 • Ha ett finansiellt behov av stödet. Vi tar även hänsyn till lämnade utdelningar eller koncernbidrag.
 • Bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Det kan du göra med hjälp av Almi Mitt och Framtidsdialogen. Underlaget som du får efter en genomförd Framtidsdialog ska bifogas i din ansökan om företagsstöd. 
 • Bedömas kunna nå långsiktig lönsamhet
 • Bedrivas på marknadsmässiga villkor
 • Producera eller förädla egen produkt eller tjänst
 • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter, kontrolleras via kreditupplysning

Viktiga förutsättningar 

 • Ansökan ska vara inkommen innan investeringen påbörjas - inget får vara beställt, avtalat eller köpt innan
 • Stödet kan beviljas företag med befintlig verksamhet och med minst en heltidsanställd som får lön.
 • Investeringen som beviljas stöd ska medföra ökad sysselsättning i sökandeföretaget.
 • Stöd beviljas inte för verksamheter som verkar på en lokal eller regional marknad där konkurrens finns med liknande verksamheter
 • Stödnivå 35–50 procent beroende på var i Västernorrland investeringen sker och om det avser hårda eller mjuka investeringar
 • Omfattas av statsstödsregler om försumbara stöd vilket innebär maximalt stöd om 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.
 • Investeringen måste vara minst 20 000 kronor

Vilka investeringar är sökbara i generellt investeringsstöd?

 • Maskiner, utrustning och andra inventarier
 • Marknadsföring för strategiska insatser under max 3 månader och med max 150 000 kronor i stöd. Med strategisk insats menas marknadsföring i samband med lansering av en ny produkt eller tjänst på marknaden eller marknadsföring i samband med expansion in på ny marknad
 • Produkt- och tjänsteutveckling - konsulttjänster
 • Kompetensutveckling - spetskompetens (inte grundutbildning)
 • Grafisk layout eller design
 • En första hemsida eller väsentlig funktionsändring på hemsida 
 • Manualer, instruktioner eller beskrivningar för sin produkt eller tjänst
 • Varumärkesskydd, patent, certifiering
 • Byggnationer, ny-, om- och tillbyggnader

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Fordon eller flyttbar utrustning
 • Inköp av mark eller byggnader
 • Renovering och underhåll av fastighet
 • Förvärv av befintligt företag
 • Ersättningsinvesteringar
 • Standardelektronik som till exempel mobiltelefoner och datorer
 • Formverktyg som placeras hos annan och inte används i egna tillverkningen
 • Handverktyg
 • Driftkostnader, till exempel hyra eller lön
 • Eget arbete
 • Köp från närstående
 • Kund- och leverantörsbesök
 • Förstudier
 • Affärssystem och annan intern utveckling, till exempel bokförings- och lönesystem
 • Säljutbildning
 • Chefsutbildning/styrelseutbildning
 • Investeringar som följer av lag- eller myndighetskrav
 • Köp via leasing

Stöd beviljas inte till verksamheter som:

 • Är återförsäljare (har ingen egen tillverkning eller förädling av produkter eller tjänster)
 • Verkar inom jordbruks- och fiskerisektorn med undantag för investeringar för förädling av produkt eller tjänst
 • Har lokaler för uthyrning
 • Till övervägande del är finansierad med offentliga medel
Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).


Tillbaka till toppen