Innovationsstöd

För små och medelstora företag som vill utveckla en unik ny idé. Stöd kan beviljas till innovationsprojekt som är väl avgränsade mot ordinarie verksamhet.

Vilka företag kan söka innovationsstöd? 

Små och medelstora företag med verksamhet i Västernorrland som vill utveckla en unik ny idé genom ett innovationsprojekt, för att skapa sysselsättning i Västernorrland.

Några grundkrav som måste uppfyllas, företaget ska: 

 • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län
 • Inte bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet. Det innebär att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50 procent ersättning från annat håll. Särskilda regler gäller för verksamhet som har direkt koppling till annan bedriven verksamhet, till exempel vid avknoppningar.
 • Ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom 1 år
 • Ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor.
 • Ha ett finansiellt behov av stödet. Vi tar även hänsyn till lämnade utdelningar eller koncernbidrag.
 • Bedömas kunna nå långsiktig lönsamhet
 • Bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Det kan du göra med hjälp av Almi Mitt och Framtidsdialogen. Underlaget som du får efter en genomförd Framtidsdialog ska bifogas i din ansökan om företagsstöd. 
 • Bedrivas på marknadsmässiga villkor
 • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter, kontrolleras via kreditupplysning
 • ha ett innovationsprojekt vars underliggande innovation ska ha klara kopplingar mot den regionala utvecklingsstrategin och bidra till mål som finns i RUS:en samt övriga regionala strategier som till exempel Smart Specialiseringsstrategin
 • Bedömas besitta god kompetens och ha bra förutsättningar att framgångsrikt genomföra innovationsprojektet
 • Avgränsa innovationsprojektet väl mot ordinarie verksamhet
 • Om ett företags enda verksamhet består av att utveckla en innovation ska avgränsning göras mot normala driftskostnader (företagsspecifika allmänna kostnader)

Viktiga förutsättningar 

 • Ansökan ska vara inkommen innan investeringen påbörjas - inget får vara beställt, avtalat ellet köpt innan
 • Stödnivå och stödbelopp fastställs av flera faktorer, bland annat av vilken typ av innovationsprojekt som ska bedrivas. Stöd kan beviljas med högst 45 procent av godkända investeringskostnader
 • Krav på en godkänd finansieringsbudget som täcker hela innovationsprojektet till 100 procent
 • Godkända kostnader för innovationsprojektet ska minst vara 300 000 kronor och får uppgå till maximalt 25 miljoner kronor
 • Stödet kan beviljas en gång per företag under en treårsperiod
 • Resultatet ska bedömas kunna nå marknaden i nära anslutning till projektets avslutande

Vilka investeringar är sökbara som innovationsstöd?

 • Instrument och utrustning (nödvändiga för innovationsprojektet)
 • Byggnader (investering i byggnader för innovationsprojektets genomförande)
 • Externa tjänster (inköp av expertkunskaper)
 • Projektspecifika kostnader som krävs för att genomföra innovationsprojektet

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Fordon
 • Renovering och underhåll av fastighet
 • Förvärv av befintligt företag
 • Ersättningsinvesteringar
 • Standardelektronik som till exempel mobiltelefoner och datorer
 • Köp från närstående
 • Kund- och leverantörsbesök
 • Affärssystem och annan intern utveckling, till exempel bokförings- och lönesystem
 • Förstudier
 • Marknadsföring

Stöd beviljas inte till verksamheter som:

 • Är återförsäljare (har ingen egen tillverkning eller förädling av produkter eller tjänster)
 • Har lokaler för uthyrning
 • Till övervägande del är finansierad med offentliga medel
Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).


Tillbaka till toppen