Kommersiell service

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i gles- och landsbygder.

Stöd kan lämnas för de som driver dagligvarubutik eller drivmedelsanläggning på gles-/landsbygden, som regel endast till den så kallade sista-butiken. I regionalt serviceprogram 2014-2020 finns information om vårt läns prioriteringar.

Regionalt serviceprogram för Västernorrland 2014-2020 (pdf)

Stöden inom kommersiell service är numera indelade i två delar

 1. Investeringsbidrag söks via Jordbruksverkets e-tjänst, Landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen beslutar om detta.
 2. En del söks via Tillväxtverkets e-tjänst, regionala stöd. Regionen beslutar om dessa:
 • Servicebidrag
 • Särskilt driftstöd
 • Hemsändningsbidrag
  Servicebidrag

Servicebidrag kan beviljas vid tillfälliga lönsamhetsproblem. Stödet lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder prövats, men inte visat sig vara tillräckliga. Om stöd beviljas ska sökande ta fram en handlingsplan med åtgärder i syfte att förbättra lönsamheten.

Bidrag beviljas med max 250 000 kronor per år. Om sökande har ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner eller av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla kan bidrag på 300 000 kronor beviljas.

Bidraget söks för ett år i taget och kan lämnas under högst tre år till företaget.

Särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen

Stöd kan beviljas till försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och uppfyller följande krav:

 • Ligger mer än 15 km från annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror. Eller i ett skärgårdsområde utan fast landsförbindelse.
 • Bedrivs i fasta lokaler och har öppet året runt.
 • Nettoomsättning för dagligvaror på högst 11 miljoner kr senaste året.
 • Som villkor för stödet ska stödmottagaren åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. Villkoren anges i beslutet och innefattar vilket utbud av varor som ska tillhandahållas och antalet timmar som försäljningsstället måste ha öppet per vecka.
 • Stödet lämnas med högst 300 000 kr, men beräknas utifrån försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror för senaste året.

Hemsändningsbidrag

Hanteras av kommunerna och handlaren ersätts av kommunen. Så kontakta kommunen för information om regler och möjliga stöd i just din kommun.
Hemsändningsbidrag innebär att kommunerna kan få bidrag för hemsändning (som utförs av butiken) av dagligvaror till de hushåll som har långt avstånd eller saknar möjligheter att ta sig till butiken.

Hur söker du bidrag?

Bidraget söker du via Tillväxtverkets e-tjänst "Min Ansökan"

Beslut om stöd till kommersiell service fattas enligt SFS 2000:284

Kontakta oss

Om du har några frågor om stödet är du välkommen att kontakta oss. 

Skicka ett e-postmeddelande till: tillvaxt@rvn.se


Tillbaka till toppen