Utvecklingsstöd

Ett stöd om max 30 000 kronor för små och medelstora företag. Stöd kan beviljas till investeringar som maskiner, inventarier, produktutveckling, kompetensutveckling och marknadsföring.

Vilka företag kan söka utvecklingsstöd? 

Nystartade och befintliga företag med verksamhet i Västernorrland. Utvecklingsstödet kan sökas av små och medelstora företag.

Några grundkrav som måste uppfyllas:

 • Bedriva sin verksamhet och skapa varaktig sysselsättning på företagets fasta arbetsplats i Västernorrlands län
 • Inte bedrivas som hobbyverksamhet. Med hobbyverksamhet menas att huvudsaklig personlig inkomst kommer från exempelvis tjänst, pension eller annan verksamhet. Det innebär att om det enbart är företagsägaren som arbetar i sökandeföretaget får denne inte ha mer än 50 procent ersättning från annat håll.
 • Ha målsättning om minst en heltidssysselsättning inom 1 år
 • Ha god personalomsorg med kollektivavtal eller jämförbara löner och arbetsvillkor.
 • Ha ett finansiellt behov av stödet. Vi tar även hänsyn till lämnade utdelningar eller koncernbidrag.
 • Bedömas kunna nå långsiktig lönsamhet
 • Bedrivas på marknadsmässiga villkor
 • Producera eller förädla egen produkt eller tjänst
 • Inte befinna sig i ekonomiska svårigheter, kontrolleras via kreditupplysning

Viktiga förutsättningar 

 • Ansökan ska vara inkommen innan investeringen påbörjas - inget får vara beställt, avtalat eller köpt innan
 • Stödet kan beviljas en gång per företag under en treårsperiod.
 • Stödnivån är upp till 50 procent och maximalt stöd som kan beviljas är 30 000 kronor. Stöd kan sökas för investeringar upp till 100 000 kronor
 • Utvecklingsstödet kan beviljas för företag som bedriver verksamhet på lokal/regional marknad
 • Utvecklingsstödet kan beviljas för företag med rörlig verksamhet
 • För nystartade företag kan det annars gällande kravet på befintliga intäkter och löneuttag i företaget undantas. Företag betraktas som nystartade under 24 månader från start av näringsverksamhet
 • Investeringen måste vara minst 20 000 kronor 

Vilka investeringar är sökbara i utvecklingsstödet?

 • Maskiner, utrustning och andra inventarier
 • Marknadsföring under max 3 månader
 • Produkt- och tjänsteutveckling, konsulttjänster
 • Kompetensutveckling, spetskompetens (inte grundutbildning)
 • Grafisk layout eller design
 • En första hemsida eller väsentlig funktionsändring
 • Manualer, instruktioner eller beskrivningar för sin produkt eller tjänst
 • Varumärkesskydd, patent, certifiering
 • Ställa ut på mässa, första deltagandet, vid ny marknad eller ny produkt

Vilka investeringar kan man inte få stöd för?

 • Fordon eller flyttbar utrustning
 • Inköp av mark eller byggnader
 • Renovering och underhåll av fastighet
 • Förvärv av befintligt företag
 • Ersättningsinvesteringar
 • Standardelektronik som till exempel mobiltelefoner och datorer
 • Formverktyg som placeras hos annan och inte används i egna tillverkningen
 • Handverktyg
 • Driftkostnader, till exempel hyra eller lön
 • Eget arbete
 • Köp från närstående
 • Kund- och leverantörsbesök
 • Förstudier
 • Affärssystem och annan intern utveckling, till exempel bokförings- och lönesystem
 • Säljutbildning
 • Chefsutbildning/styrelseutbildning
 • Investeringar som följer av lag- eller myndighetskrav
 • Köp via leasing

Stöd beviljas inte till verksamheter som:

 • Är återförsäljare (har ingen egen tillverkning eller förädling av produkter eller tjänster)
 • Verkar inom jordbruks- och fiskerisektorn med undantag för investeringar för förädling av produkt/tjänst
 • Har lokaler för uthyrning
 • Till övervägande del är finansierad med offentliga medel
Ansökan om företagsstöd och kommersiell service

Ansökan om företagsstöd och kommersiell service ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. Har ditt företag blivit beviljat stöd ska du även ansöka om utbetalning via Min ansökan.  

Sök via e-tjänst (minansokan.se)

Till ansökan bifogar du offerter som förtydligar planerade investeringen och dess kostnader (utan moms).


Tillbaka till toppen