Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projektstöd tillväxt

Extra utlysning inom ERUF Mellersta Norrland

En extra insats inom ERUF Mellersta Norrland har blivit möjlig efter en omräkning av valutakursen. Har ni idéer som kan leda till projekt där sysselsättning och tillväxt är centralt finns det möjlighet att söka finansiering från EU:s regionalfond. Utlysningen är också öppen för ansökan om förlängning av redan pågående regionalfondsprojekt. Det är viktigt att er ansökan stämmer överens med gällande indikatorer för insatsområdet.

Utlysningsomgången är öppen: 30 oktober 2021-30 november 2021

Information om den extra utlysningen 

Har du en idé om ett projekt som bidrar till Västernorrlands tillväxt och utveckling? Kontakta då oss gällande regionala utvecklingsmedel!

Region Västernorrland har det regionala utvecklingsansvaret i länet och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt, det så kallade länsanslaget 1:1. Du kan ansöka om medel för projekt av regional karaktär som ligger i linje med målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionala utvecklingsstrategin utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel.

Vem kan söka projektstöd?

Sökanden av regionala projektmedel kan vara kommuner, organisationer, kommunala näringslivs- och utvecklingsbolag, myndigheter, föreningar samt universitet och högskolor.

Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller näringsdrivande företag och organisationer. Se istället information gällande regionala företagsstöd.

Vad gäller för projektstöd?

  • Med projekt avses insatser som är väl avgränsade från ordinarie verksamhet.
  • Projektet ska vara avgränsat i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.
  • Projektet ska ha regional betydelse och omfattning, där helst tre kommuner ska ingå eller medverka.
  • Stödgrundande kostnader som kan ingå i ett projekt är till exempel personal- och lokalkostnader samt i vissa fall investeringar.
  • Region Västernorrland kan maximalt medfinansiera 50 procent av projektets totala kostnader. Annan medfinansiering krävs. Observera att projektmedel betalas ut i efterskott mot upparbetade faktiska kostnader.
  • Tänk på att en ansökan som lämnas in är en offentlig handling. De uppgifter som finns i ansökan är offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av det som står i ansökan, oavsett om projektet beviljas eller inte.
  • Ansökningar kan skickas in löpande. Gällande utlysningar för medfinansiering till ERUF och andra Interregprogram, se information under Medfinansiering EU-program

Förstudie

Det finns även möjlighet att genomföra en förstudie som ett förberedande projekt i mindre skala där ni kan undersöka om och hur ni skulle kunna driva ett större genomförandeprojekt.

Resultatet av förstudien kan bli att ni väljer att gå vidare och ansöker om ett genomförandeprojekt. Förstudien kan också resultera i att projektet inte kan eller bör genomföras. Syftet med en förstudie kan till exempel vara att utveckla samarbeten, kartlägga utvecklingsbehov, testa idéer och förutsättningar för den verksamhet som ska prövas i genomförandet av projektet.

Ansök här

Ansök via den elektroniska tjänsten ”Min ansökan”. Där skapas ett konto med användarnamn och lösenord. Här finns en guide som ger en överblick av e-tjänsten och ansökningsformulärets uppbyggnad. Guiden visar viktiga funktioner som är bra att känna till.

Om e-tjänsten skulle ligga nere vid sista ansökningsdag för EU-program. Maila då in en kopia av ansökan till någon av handläggarna så att den finns inkommen och diarieförd innan sista ansökningsdag.
För att vi ska kunna stödja och lotsa er på bästa sätt, ta kontakt med oss tidigt i er process, särskilt om ni avser söka finansiering ifrån EU-program. 

När får jag besked?

Vi hanterar inkomna ansökningar löpande. Ofta behöver ansökningar kompletteras av sökanden vilket förlänger handläggningstiden. Kontrollera alltid att samtliga obligatoriska bilagor finns bifogade tillsammans med ansökan, det underlättar vår handläggning av ärendet. Vi kontaktar er vid inkommen ansökan och ger information om ansvarig handläggare/kontaktperson.

Avser ansökan en medfinansiering till projekt inom något av EU:s Interregprogram är det viktigt ha i åtanke att hela processen från idé till slutgiltigt beslut kan ta upp till sex månader.

Beslutet om medfinansiering skickar vi sedan med post eller e-post, efter att beredningen är klar och beslut fattats av ansvarig politisk instans. Av beslutet framgår bland annat beslutat belopp, hur stor procent som är medfinansiering, godkända kostnader, datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering samt eventuellt övriga villkor för stödet. Vid ett bifall kommer du sedan att bjudas in till ett uppstartsmöte.

Hur går ansökningsprocessen till?

Du kan söka regionala projektmedel löpande under hela året. EU-programmen har däremot fasta beslutstillfällen och för att regionen ska kunna medfinansiera i dessa projekt ska ansökan skickas till regionen innan den skickas till Tillväxtverket eller annan myndighet.

Kontakta gärna någon av våra handläggare om du har en projektidé som du vill diskutera.

Relaterad information

Regionala utvecklingsstrategin