Utlysning av projektstöd – alkoholprevention

Region Västernorrland utlyser hösten 2023 ett projektstöd för att öka kunskapen om alkohol som riskfaktor för fysisk, psykisk och social ohälsa och otrygghet. Medicinska och sociala skador som orsakas av alkohol leder till stora kostnader för individer, familjer och samhället.

Projektstödet kan sökas av idéburna organisationer och föreningar och ska bidra till arbetet för en god och jämlik hälsa för länets invånare. Fokus ska vara på hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Projektet ni söker för följer de nationella folkhälsopolitiska målen och de mål som finns beskrivna i Regionplanen och den Regionala utvecklingsstrategin.

Vad ska projektstödet användas till?

Stödet söks i konkurrens och ska bidra till att öka kunskapen om alkohol som riskfaktor för fysisk, psykisk och social ohälsa och otrygghet. Aktiviteterna ska vara riskförebyggande och/eller hälsofrämjande och ha tydlig koppling till alkoholprevention och de normer som finns runt alkohol i dagens samhälle.

Exempel på aktiviteter kan vara att stärka arbetet med alkohol & drogpolicy, utbildning och samarbete mellan föreningar för att dela goda exempel och lära av de som gått före. 

Vi kommer att prioritera ansökningar som testar nya idéer och söker samarbete med andra organisationer och föreningar i länet.

Hur mycket finns att söka?

Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor. I det fall två eller fler organisationer ansöker om gemensam aktivitet så lämnas en gemensam ansökan in (maxbelopp 50 000 kronor).

Vem kan söka?

Idéburna organisationer och föreningar i Västernorrlands län kan söka projektstödet. Sökande organisationer ska, i enlighet med Region Västernorrlands riktlinjer för stöd till civila samhället, vila på demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande i sin verksamhet, respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Kriterier för aktiviteter

Aktiviteterna ska:

  • ska bidra till att öka kunskapen om alkohol som riskfaktor för fysisk, psykisk och/eller social ohälsa och otrygghet
  • vara kostnadsfria för deltagarna och rikta sig till invånare i Västernorrlands län
  • genomföras i Västernorrlands län
  • ha en tydlig regional spridning antingen genom att aktiviteten genomförs i olika delar av länet eller att man tydligt kan visa att verksamheten når en bredd av invånarna i länet

Aktiviteterna som får projektstöd ska vara genomförda senast den 31 december 2024. Projekttiden börjar när beslut om att din ansökan har beviljats.

Vi ser gärna att aktiviteten kan fortsätta i någon form efter projekttidens slut.

Övergripande villkor

  •  Ni ansöker på vår webbplats, senast 2023-11-05. Vi handlägger inte sena ansökningar.
  • Vi behandlar bara fullständigt ifyllda ansökningar.
  • Beslutet kan inte överprövas.
  • Vi förbehåller oss rätten att bevilja en del av ansökt belopp.
  • Stöd söks i konkurrens med andra sökande.
  • Den organisation ni ansöker för ska, i minst två år, ha bedrivit stadigvarande verksamhet, i Västernorrland.

Förutom de villkor som är listade här behöver även Region Västernorrlands riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf) följas.

Återrapportering och återbetalningsskyldighet

Återrapportering ska göras när ni genomfört de aktiviteter ni söker stöd för, senast den 28 februari 2025. Ni kommer att få särskilda instruktioner om detta.

Om det finns pengar kvar efter att aktiviteterna är genomförda ska ni betala tillbaka dem till Region Västernorrland.

Ansök om projektstödet

Nu är ansökningstiden slut. 

Har du några frågor?

Kontakta Anna Gidlund anna.gidlund1@rvn.se eller Lina Runesson lina.runesson@rvn.se


Tillbaka till toppen