Ett äldre par joggar utomhus.

Stöd för Jämlik hälsa 2022 – Ökad fysisk aktivitet för personer 65 år och äldre

Region Västernorrland utlyser år 2022 ett projektstöd riktat till idéburna föreningar och organisationer i Västernorrlands län för att möjliggöra för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande för personer 65 år och äldre.

Tillsammans bidrar vi till en god och jämlik hälsa i Västernorrland, enligt de mål som finns beskrivna i Regionplanen, den Regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030.

Vad ska projektstödet användas till?

Projektstödet ska användas till att genomföra aktiviteter för att bidra till att få fler personer 65 år och äldre fysiskt aktiva. Finansiering kan sökas exempelvis för ledarkostnader, transport, material, utrustning, kommunikation/marknadsföring, ledarutbildning

Vad ska projektstödet inte användas till?

Projektstödet ska inte användas till genomförande av ordinarie verksamhet eller till restaurering, byggnation och förvaltning av anläggningar, såsom leder/stigar, utegym, lokaler, grillplatser etc.

Hur mycket finns att söka?

Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor. I det fall två eller fler organisationer ansöker om gemensam aktivitet så lämnas en ansökan in (maxbelopp 50 000 kronor).

Vem kan söka?

Idéburna organisationer och föreningar i Västernorrlands län kan söka projektstödet.

Sökande organisationer ska, i enlighet med Region Västernorrlands riktlinjer för stöd till det civila samhället, vila på demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande och i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Kriterier för aktiviteter

 • Aktiviteterna ska vara gratis och rikta sig till invånare i Västernorrlands län
 • Aktiviteterna ska genomföras i Västernorrland län
 • Aktiviteterna ska ha geografisk spridning över länet. Det innebär att de ska genomföras i minst tre av länets kommuner. Aktiviteterna kan genomföras i samarbete med andra föreningar.
 • Aktiviteterna ska vara öppna för och aktivt bjuda in andra än föreningens medlemmar.
 • Aktiviteterna ska ha som ambition att nå minst 50 personer.  
 • Aktiviteterna som får projektstöd ska vara genomförda senast den 2 maj 2023. Projekttiden börjar när beslut om att din ansökan har beviljats. Vi ser gärna att aktiviteten kan fortsätta i någon form efter projekttidens slut

Övergripande villkor

 • Ni ansöker på vår webbplats, senast 2022-05-16. Vi handlägger inte sena ansökningar.
 • Vi behandlar bara fullständigt ifyllda ansökningar.
 • Beslutat kan inte överprövas.
 • Vi förbehåller oss rätten att bevilja en del av ansökt belopp.
 • Stöd söks i konkurrens med andra sökande.
 • Den organisation ni ansöker för ska, i minst två år, ha bedrivit stadigvarande verksamhet, i Västernorrland.
 • Aktiviteterna ska följa rådande pandemirestriktioner

Förutom de villkor som är listade här behöver även Region Västernorrlands riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf) följas.

Återrapportering och återbetalningsskyldighet

Återrapportering ska göras när ni genomfört de aktiviteter ni söker stöd för, senast den 15 juni 2023. Ni kommer att få särskilda instruktioner om detta.

Om det finns pengar kvar efter att aktiviteterna är genomförda ska ni betala tillbaka dem till Region Västernorrland.

Ansök om projektstödet

Ansök om projektstödet via vårt formulär

Har du några frågor?

Kontakta Malin Frykman, e-postadress: malin.frykman@rvn.se, eller Jessica Wiklund, e-postadress: jessica.wiklund@rvn.se.


Tillbaka till toppen