Ett barn som går igenom en vattenpöl. Familjen vandrar framför.

Stöd för jämlik hälsa, projektbidrag år 2023 – Ökad fysisk aktivitet i anslutning till friluftsveckan den 29 maj-4 juni 2023

Region Västernorrland utlyser år 2023 ett projektstöd riktat till idéburna föreningar och organisationer i Västernorrlands län för att minska stillasittande och öka invånarnas fysiska aktivitet med fokus på naturvistelse i anslutning till friluftsveckan (före, under och efter) den 29 maj-4 juni 2023.

Tillsammans bidrar vi till en god och jämlik hälsa i Västernorrland, enligt de mål som finns beskrivna i Regionplanen, den Regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030.

Vad ska projektstödet användas till?

Projektstödet ska användas till att genomföra aktiviteter för att bidra till att få fler av länets invånare att bli fysiskt aktiva, gärna utomhus/i naturen. Finansiering kan sökas exempelvis för genomförande av aktivi­teterna genom ledarkostnader, transport, material, utrustning, kommunika­tion/marknadsföring, ledarutbildning.

Den 29 maj-4 juni 2023 genomförs en friluftsvecka. Vi vill gärna kraftsamla och ser fram­emot intensifierade aktiviteter i samverkan med föreningslivet under den veckan. Det kan till exempel handla om promenadgrupper för barn, ungdomar, vuxna, rullatorrally för äldre, orientering för ovana deltagare, undervisning om hur man hittar i skogen med en karta, kompass och så vidare. Under friluftsveckan pågår aktiviteter i anslutning till hälsoslingor med digitala tipsfrågor, fototävling, naturbingo. Kanske din före­ning kan hitta andra alternativ till rörelse för olika åldersgrupper. Aktiviteterna kan påbörjas på våren och avslutas senast den 31 december 2023.

Vad ska projektstödet inte användas till?

Projektstödet ska inte användas till genomförande av ordinarie verksamhet eller till restaure­ring, byggnation och förvaltning av anläggningar, såsom leder/stigar, utegym, lokaler, grill­platser etc.

Hur mycket finns att söka?

Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor. I det fall två eller fler organi­sationer ansöker om gemensam aktivitet så lämnas en ansökan in (maxbelopp 50 000 kronor).

Vem kan söka?

Idéburna organisationer och föreningar i Västernorrlands län kan söka projektstödet.

Sökande organisationer ska, i enlighet med Region Västernorrladns riktlinjer för stöd till civila samhället, vila på demokratisk grund och ge goda förutsättningar för insyn och inflytande i sin verksamhet, respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Kriterier för aktiviteter

Aktiviteterna ska:

 • vara kostnadsfria och rikta sig till invånare i Västernorrlands län
 • genomföras i Västernorrlands län
 • ha geografisk spridning över länet. Det innebär att de ska genomföras i minst tre av länets kommuner. Aktiviteterna kan genomföras i samarbete med andra föreningar
 • vara öppna för och aktivt bjuda in andra än föreningens medlemmar.
 • ha som ambition att nå minst 50 personer per projekt
 • följas upp genom att deltagarna besvarar en enkel enkät som folkhälsoenheten samordnar.

Aktiviteterna som får projektstöd ska vara genomförda senast den 31 december 2023. Projekttiden börjar när beslut om att din ansökan har beviljats.
Den 29 maj-4 juni 2023 genomförs en friluftsvecka i Västernorrland. Vi vill kraft­samla och ser framemot intensifierade aktivi­teter i samverkan med föreningslivet under den veckan. Vi ser gärna att aktiviteten kan fort­sätta i någon form efter projekttidens slut. Vi hjälper gärna till att marknadsföra de aktiviteter som sker under friluftsveckan (via annonser, regionens webbsida m.m.).

Övergripande villkor

 • Ni ansöker på vår webbplats, senast 2023-02-28. Vi handlägger inte sena ansökningar.
 • Vi behandlar bara fullständigt ifyllda ansökningar.
 • Beslutet kan inte överprövas.
 • Vi förbehåller oss rätten att bevilja en del av ansökt belopp.
 • Föreningen kan söka medel till ett projekt med samma innehåll maximalt två gånger i rad, t.ex. år 2023 respektive 2024.
 • Stöd söks i konkurrens med andra sökande.
 • Den organisation ni ansöker för ska, i minst två år, ha bedrivit stadigvarande verksamhet, i Västernorrland.

Förutom de villkor som är listade här behöver även Region Västernorrlands riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf) följas.

Återrapportering och återbetalningsskyldighet

Återrapportering ska göras när ni genomfört de aktiviteter ni söker stöd för, senast den 28 februari 2024. Ni kommer att få särskilda instruktioner om detta.

Om det finns pengar kvar efter att aktiviteterna är genomförda ska ni betala tillbaka dem till Region Västernorrland.

Ansök om projektstödet

Ansökningstiden för 2023 har gått ut.

Har du några frågor?

Kontakta Iwona Jacobsson eller Malin Frykman: iwona.jacobsson@rvn.se, malin.frykman@rvn.se


Tillbaka till toppen