Stöd inom kulturområdet

Region Västernorrland strävar efter att stötta och utveckla den regionala kulturen på flera olika sätt. Här hittar du information om ekonomiska stöd som kan sökas av organisationer, föreningar, institutioner och privatpersoner som är aktiva inom kulturområdet.

Ett rikt förenings- och kulturliv är viktigt för demokrati och folkhälsa. Det bidrar också till länets attraktionskraft som besöksmål. Därför delar Region Västernorrland ut ekonomiska stöd i form av

 • tillfälliga projektstöd
 • årliga verksamhetsstöd
 • stipendier.

Verksamhets- och projektstöd är till för att så många som möjligt ska få tillgång till kultur av hög kvalitet i hela länet. Stipendierna ger möjlighet till utveckling för enskilda kulturskapare.

Projektstöd

De som kan söka projektstöd är ideella föreningar inom kulturområdet och civilsamhället samt kulturinstitutioner som inte är vinstdrivande.

Projektstödet är en möjlighet att få medfinansiering i utvecklingsprojekt. Syftet är att stimulera

 • projekt som innehåller nytänkande
 • projekt som innehåller metodutveckling
 • projekt som inte ingår i den ordinarie verksamheten.
 • tidsbegränsade projekt som har regional betydelse.

För att få projektstöd måste ert projekt ha en regional utbredning i minst tre kommuner.

Projektet måste ha flera medfinansiärer förutom Region Västernorrland, och Region Västernorrland ska inte vara huvudfinansiär. Dessutom krävs att ni går in med en egen insats. Projektet får inte ha annat regionalt stöd (till exempel arrangörslyftet eller tillväxtmedel).

Om projektet inte får beviljat stöd kan du inte söka stöd för samma projekt igen.

Så här ansöker du

Du ansöker om projektstöd här på webbplatsen. Vi tar emot ansökningar tre gånger per år: 20 januari, 20 april och 20 september.

Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag.

Sök projektstöd

Om stödet beviljas ska en slutredovisning skickas in senast två månader efter projektets slut.

Blankett för slutredovisning av projekt (pdf)

Stöd för ökad tillgänglighet

För att göra kultur mer tillgänglig för olika målgrupper satsar Region Västernorrland på ett tillfälligt stöd. Stödet söks i konkurrens och det maximala sökbeloppet är 20 000 kronor. Genom stödet vill vi stärka satsningar på tillgänglighet i hela Västernorrland.

Exempel på kostnader stöd kan utgå till:

 • teckentolkning eller syntolkning
 • särskild visning
 • safe-space föreställning för viss målgrupp
 • satsning på digital tillgänglighet

Arrangemanget kan vara lokalt, men ska marknadsföras regionalt och i mycket god tid så att målgruppen nås. Insatsen ska marknadsföras till alla kommuner, via regionala kanaler, via målgruppens intresseorganisationer/ föreningar eller andra forum. Dialog med representant för målgruppen är viktig i planeringen. Stödet kan beviljas för pågående projekt, för att öka tillgängligheten för ett arrangemang. Stöd beviljas inte till investeringar i teknik eller lokaler.

Så här ansöker du

Stödet söks löpande under året via formulär

Underlag som styrker kostnader som offerter och liknande ska scannas in och skickas i ett e-postmeddelande till region.vasternorrland@rvn.se i samband med att ansökan genomförs.

Du är varmt välkommen med din ansökan.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd är ett riktat bidrag till en eller flera verksamheter som bedriver kontinuerlig regional kulturverksamhet. Utgångspunkt för stödet är den regionala kulturplanen som anger vilka kulturfrågor som är viktiga i regionen under de kommande åren.

Kulturplan för Västernorrland 2023-2026

De som kan söka verksamhetsstöd är regionala kulturinstitutioner eller kulturorganisationer som har en tydligt formulerad och uppföljningsbar verksamhetsplan.

Du kan läsa mer i våra riktlinjer:

Riktlinjer för stöd till civila samhället (pdf)

För verksamheter med större regionalt anslag tas uppdrag och prioriteringar fram och följs upp årligen i formaliserade samråd.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och ekonomibilagan. Kontrollera att uppgifterna har sparats i blanketten innan du skriver ut och signerar den. Posta eller mejla sedan in den till oss.

Tillsammans med din ansökan behöver du skicka in en årsredovisning eller verksamhetsberättelse för föregående år. Den ska vara undertecknad av styrelsen och i den ska framgå hur er verksamhet har genomförts på ett sätt som ligger i linje med den regionala kulturplanen.

Sista dag för ansökan om stöd är 1 september året innan verksamhetsåret.

Vi går inte igenom ansökningar som har kommit in efter sista ansökningsdag eller som saknar de bilagor som efterfrågas. 

Ansökan om regionalt verksamhetsstöd (pdf)

Ekonomibilaga (Excel)

Projektstöd till ungdomsorganisationer

Syftet med stödet är att ge ungdomsorganisationer möjlighet att utveckla den egna organisationen och att prova projektinriktad verksamhet som ligger utanför den ordinarie verksamheten. Projekt som överensstämmer med aktuell regional kulturplan eller det regionala kulturarvsprogrammet prioriteras. En projektredovisning ska lämnas senast två månader efter projekttidens slut. 

 • Projektet ska ha regional utbredning eller relevans
 • Generella villkor för organisations- och verksamhetsstöd gäller 

Arrangemang och initiativ inom kulturområdet av och för unga kan också stödjas genom samarrangemang och stipendiet "ungdomars initiativ inom kulturområdet" 

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Kontrollera att uppgifterna har sparats i blanketten innan du skriver ut och signerar den. Posta eller mejla sedan in den till oss. Vi tar emot ansökningar tre gånger per år: 20 januari, 20 april och 20 september.

Ansökningsblankett, Projektstöd regionala ungdomsorganisationer.pdf

Rekvisitionsblankett

När vi har godkänt din ansökan måste du fylla i den här blanketten för att rekvirera pengarna.

Rekvisitionsblankett (pdf)

Skicka in din ansökan

Skicka din ansökan med e-post till: region.vasternorrland@rvn.se

Eller per post till: Region Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.


Tillbaka till toppen