Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Villkorsbeslut

Det årliga villkorsbeslutet för regional tillväxt styr och förtydligar de återrapporteringskrav som Region Västernorrland får från regeringen.

Villkorsbeslutet 2020 beskriver dels övergripande krav på återrapportering, utifrån gällande förordningar för regional tillväxt och regionalt utvecklingsansvar. I den årliga återrapporteringen, som görs senast 22 februari varje år, ska Region Västernorrland redovisa hur prioriteringar och insatser kopplas till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och till den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland.

Vi ska bland annat beskriva hur de regionala utvecklingsmedlen (1:1) använts, hur de fördelats mellan projekt- och företagsstöd och vilka resultat och förväntade effekter det samlade tillväxtarbetet i Västernorrland ger.

I villkorsbeslutet beskrivs också att Region Västernorrland förväntas beskriva hur det regionala tillväxtarbetet stärker alla delar av länet och på vilket sätt och inom vilka områden samverkan sker med länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, länets kommuner och andra aktörer.

Under 2020 ska Region Västernorrland också återrapportera hur vi arbetat med följande frågor

  • Särskilda uppdrag inom kompetensförsörjning, enligt tidigare regeringsuppdrag. Däribland ingår att tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, att bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, att medverka till planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och att bidra till etablering av lärcentrum.
  • Strategiskt och långsiktigt arbete för jämställdhet, integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet
  • Hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet
  • Hur vi analyserar, följer upp och utvärderar det regionala tillväxtarbetet
  • Hur vi säkrar tillgång till kommersiell service i Västernorrland samt genomförande av det regionala serviceprogrammet
  • Hur utbyggnaden av bredband fortgår

Därutöver ska Region Västernorrland under året arbeta med en rad särskilda uppdrag, däribland

  • Tillsammans med Tillväxtverket bidra till att utveckla företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.
  • Hur utbyggnaden av bredband fortgår
  • Hur den regionala digitaliseringskoordinatorns uppdrag utvecklas
  • Omställning till hållbar regional utveckling

Särskilda erbjudanden/regeringsuppdrag kan också tillkomma under året.

Relaterade länkar

Region Västernorrlands Villkorsbeslut 2020

Länsstyrelsens regleringsbrev för 2020

Tillväxtverkets regleringsbrev för 2020

Regeringsbeslut för budgetåret 2020 avseende 1:1-anslag

Kontakt

Susanne Sahlin, verksamhetsledare, regional tillväxt