Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Villkorsbeslut

Det årliga villkorsbeslutet för regional utveckling styr och förtydligar de återrapporteringskrav som Region Västernorrland får från regeringen.

Villkorsbeslutet 2021 beskriver dels övergripande krav på återrapportering, utifrån gällande förordningar för regional utveckling och regionalt utvecklingsansvar. I den årliga återrapporteringen, som görs senast 22 februari varje år, ska Region Västernorrland redovisa hur prioriteringar och insatser kopplas till den regionala utvecklingspolitiken samt till den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland och andra obligatoriska strategier, planer och program. Bland annat ska regionerna beskriva hur de regionala utvecklingsmedlen (1:1) använts, hur de fördelats mellan projekt- och företagsstöd och vilka resultat och förväntade effekter det samlade utvecklingsarbetet i Västernorrland ger. Utifrån politikområdets nya mål om hållbar regional utveckling i alla delar av landet (från 2020) ska regionerna beskriva hur arbetet för omställning till hållbar utveckling går.

Villkorsbeslutet beskriver också att Region Västernorrland förväntas arbeta för att det regionala utvecklingsarbetet ska stärka alla delar av länet och i återrapporteringen ska regionen beskriva hur vi hanterar inomregionala skillnader. I uppdraget ingår också att återrapportera på vilket sätt och inom vilka områden som samverkan sker med länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, länets kommuner, andra aktörer och länets näringsliv.

Under 2021 kommer en ny nationell strategi för hållbar regional utveckling att antas – som kan komma att påverka formuleringar i villkorsbeslutet.

För 2021 ska Region Västernorrland också återrapportera hur vi arbetat med följande frågor

 • Eventuella insatser, resultat och effekter inom kompetensförsörjning, enligt tidigare regeringsuppdrag. Däribland har ingått att ta fram analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, att bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, att medverka till planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och att bidra till etablering av lärcentrum.
 • Hur vi analyserar, följer upp och utvärderar det regionala utvecklingsarbetet
 • Hur vi säkrar tillgång till kommersiell service i Västernorrland samt genomförande av det regionala serviceprogrammet
 • Hur utbyggnaden av bredband fortgår
 • I linje med politikområdets mål om hållbar utveckling i hela landet med koppling till genomförandet av Agenda 2030 ska regionerna synliggöra
  • strategiskt och långsiktigt arbete för jämställdhet, integration och mångfald i det regionala utvecklingsarbetet
  • hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet
 • Hur de regionala 1:1-medlen (regionala tillväxtåtgärder) används samt fördelning mellan företagsstöd och projektmedel

Därutöver ska Region Västernorrland under året arbeta med en rad särskilda uppdrag, däribland

 • Tillsammans med Tillväxtverket bidra till att utveckla företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.
 • Omställning till hållbar regional utveckling

Särskilda erbjudanden/regeringsuppdrag kan också tillkomma under året.

Relaterade länkar

Region Västernorrlands villkorsbeslut 2021 (pdf)

Regleringsbrev 2021 Myndighet länsstyrelserna - Ekonomistyrningsverket (esv.se)

Regleringsbrev 2021 Myndighet Tillväxtverket - Ekonomistyrningsverket (esv.se)

Regleringsbrev 2021 Anslag 1:1 - Ekonomistyrningsverket (esv.se)

Kontakt

Susanne Sahlin, verksamhetsledare, Tillväxtverksamheten
susanne.sahlin@rvn.se