Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Villkorsbeslut

Villkorsbeslut för regional tillväxt styr och förtydligar de återrapporteringskrav som Region Västernorrland får årligen från regeringen.

Villkorsbeslutet 2018 beskriver också vilka prioriteringar på nationell nivå som ska beaktas när insatser görs i Västernorrland. I villkorsbeslut 2018 beskrivs bland annat hur årsrapporteringen av hur vi använt de regionala utvecklingsmedlen (1:1) under året ska göras.

Den återkopplingen ska också kopplas till genomförande av den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och till hur vi samverkat med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter för att genomföra det regionala tillväxtarbetet.

Under 2018 ska Region Västernorrland också återrapportera hur vi arbetat med följande frågor:

 • Strategiskt och långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt
 • Strategiskt och långsiktigt arbete för integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet
 • Hur vi analyserar, följer upp och utvärderar det regionala tillväxtarbetet
 • Hur insatser för utbyggnad av bredband fortgår och främjas (utöver det arbete som samordnas av de regionala bredbandskoordinatorerna)
 • Hur vi avser arbeta med Agenda 2030 (delrapporterades redan 15 februari 2018)
 • Hur vi säkrar tillgång till kommersiell service i Västernorrland

Därutöver ska Region Västernorrland under året arbeta med en rad särskilda uppdrag, däribland:

 • Beskriva hur vi arbetar med genomförandet av handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
 • Inom kompetensförsörjningsområdet genomföra insatser:
   Utifrån prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bland andra kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda aktörer i länet
   Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer samt ge förslag på insatser
   Under 2018 stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden:
   Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
   Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
   Bidra till etablering av lärcentrum
   Senast 30 juni 2018 redovisa hur vi avser lägga upp arbetet.
 • Säkerställa att företagsstöden stärks avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.

Särskilda erbjudanden/regeringsuppdrag kan också tillkomma under året.