Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Villkorsbeslut

Det årliga villkorsbeslutet för regional tillväxt styr och förtydligar de återrapporteringskrav som Region Västernorrland får från regeringen.

Villkorsbeslutet 2019 beskriver dels övergripande krav på återrapportering, utifrån gällande förordningar för regional tillväxt och regionalt utvecklingsansvar. I den årliga återrapporteringen ska redovisas hur prioriteringar och insatser kopplas till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft och till den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland. Detta görs bland annat genom att beskriva hur vi använt regionala utvecklingsmedel (1:1), hur de fördelats mellan projekt- och företag och vilka resultat och förväntade effekter det samlade tillväxtarbetet ger. I villkorsbeslutet beskrivs också på vilket sätt samverkan med länsstyrelsen och andra statliga myndigheter ska rapporteras.

Under 2019 ska Region Västernorrland också återrapportera hur vi arbetat med följande frågor

 • Strategiskt och långsiktigt arbete för en jämställd regional tillväxt
 • Särskilda uppdrag inom kompetensförsörjning, enligt tidigare regeringsuppdrag
 • Strategiskt och långsiktigt arbete för integration och mångfald i det regionala tillväxtarbetet
 • Hur vi analyserar, följer upp och utvärderar det regionala tillväxtarbetet
 • Hur vi säkrar tillgång till kommersiell service i Västernorrland samt genomförande av det regionala serviceprogrammet
 • Hur utbyggnaden av bredband fortgår

Därutöver ska Region Västernorrland under året arbeta med en rad särskilda uppdrag, däribland

 • Beskriva hur vi arbetar med genomförandet av handlingsplanen för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
 • Inom kompetensförsörjningsområdet genomföra insatser
  - Utifrån prioriteringar som görs i den regionala utvecklingsstrategin organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete i samverkan med bland andra kommuner, arbetsliv, utbildningsaktörer, statliga myndigheter och andra berörda aktörer i länet
  - Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer samt ge förslag på insatser
  - Stödja och främja insatser inom utpekade fokusområden:
  - Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå
  - Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning
  - Bidra till etablering av lärcentrum
 • Säkerställa att företagsstöden stärks avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat.
 • Inrätta funktion som regional digitaliseringskoordinator

Särskilda erbjudanden/regeringsuppdrag kan också tillkomma under året, när ny regering tillträtt.