Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Framtidens hälso- och sjukvård i Västernorrland

Västernorrland ska ha tre sjukhus även i framtiden, men verksamheterna kommer att förändras. Vården behöver bli effektivare och det ställer krav på såväl specialisering och profilering vid alla tre sjukhus som en förstärkt primärvård.

Hälso- och sjukvården i Västernorrland står inför större krav på anpassning än kanske någon gång tidigare.

Det är en rad faktorer som påverkar dessa krav på anpassning, bland annat demografin, den medicintekniska utvecklingen, regionbildningen och kompetensförsörjningen.

En åldrande befolkning

 • Andelen äldre västernorrlänningar blir allt högre. Redan inom tio år förväntas kostnaderna för äldres vård och omsorg ha ökat med 30 procent.
 • Kroniskt sjuka, framförallt bland äldre, står för drygt 80 procent av sjukvårdskostnaderna och 75 procent av läkemedelskostnaderna.
 • Vård- och omsorgsbehovet för denna grupp är stort och ställer allt högre krav på hälso- och sjukvårdens arbete.

Den medicintekniska utvecklingen

 • Behandling i öppna vårdformer, till exempel dagkirurgi, ersätter slutna vårdformer som kräver inläggning på vårdavdelning.
 • Alltfler behandlingar kan utföras utanför sjukhusen, antingen inom primärvården eller som egenvård. 
 • Digitalisering och ny teknik kan utveckla hälso- och sjukvården och bland annat förenkla kontakten mellan patient och behandlande läkare.

Utveckling av vårdformerna

 • De behandlingar som sker sällan kommer koncentreras till färre sjukhus – medan det som sker ofta måste decentraliseras, det vill säga komma närmare patienterna.
 • Ett närmare samarbete mellan specialistvård och primärvård, bättre samverkan med kommunerna och en framsynt användning av ny teknik kommer att krävas i framtidens hälso- och sjukvård.

Kompetensförsörjning

 • Svårigheten att bibehålla och rekrytera personal har stor påverkan på regionens ekonomi och vårdens kvalitet. 
 • Regionen måste vara en attraktiv arbetsgivare och det kräver att vi deltar i utvecklingen av hälso- och sjukvården.
 • Regionen måste därför erbjuda goda, intressanta och stabila arbetsvillkor och möjlighet till yrkesmässig utveckling.

Detta ska bland annat uppnås genom att utveckla Västernorrlands tre sjukhus med sikte på att specialisera och profilera våra tre sjukhus inom olika områden. Ett exempel på denna profilering är satsningen på ett elektivt ortopediskt centrum för hela Västernorrland vid Sollefteå sjukhus.

Andra exempel på hur hälso- och sjukvårdsarbetet hela tiden utvecklas är det pågående försöket med bedömningsbil inom ambulanssjukvården och diskussionerna om möjlighet till ”vård i samverkan” mellan Region Västernorrland och olika kommuner. 

Detta sammantaget är en förutsättning för att skapa framtidstro och långsiktighet för länets tre sjukhus i framtiden. Samtliga tre sjukhus behövs, men anpassade efter såväl demografi som medicinteknisk utveckling utifrån de förutsättningar som gäller i just Västernorrland.