Vad gör Folktandvården för miljön?

Folktandvården arbetar sedan länge med att förbättra miljön på alla våra arbetsplatser.

Våra medarbetare är miljöutbildade, och kunskaperna fylls på med regelbunden information.

Motor i miljöarbetet

På varje arbetsplats finns det ett miljöombud som är motorn i miljöarbetet. Det leder till att miljömedvetandet ökar och beteenden förändras.

På väg mot målen

Våra kliniker följer landstingets miljöpolicy och folktandvårdens miljöprogram. Där finns våra riktlinjer och miljömål. För att nå dem arbetar vi efter en handlingsplan, som är anpassad till arbetsplatserna.

Lagstiftning styr

Vi följer gällande kemikalielagstiftning och anvisningar som styr hanteringen av bl a farligt avfall och arbetsmiljön. Sedan mycket lång tid har vi därför tagit hand om amalgamavfall, läkemedelsrester och kemikalier på ett betryggande sätt. I takt med att det kommer bättre och miljövänligare alternativ byts material ut efter hand.

Miljöengagemang

Vi arbetar även med en miljöhänsyn som omfattar allt från källsortering och resursbesparing till ändrade resvanor. De ständiga förbättringarna i miljöarbetet dokumenteras, följs upp och utvärderas i ett miljöengagemang med inriktningen mot ett kretsloppsanpassat samhälle.

Miljömål för Folktandvården

  • Miljöhänsyn ska vara ett naturligt inslag i vår verksamhet.
  • Folktandvården ska ständigt förbättra miljöarbetet.
  • All personal ska ha en grundläggande miljökunskap.
  • Miljöarbetet ska leda till en miljödiplomering av våra arbetsplatser.
  • Avfallsmängder som deponeras ska minska.
  • Avfallet ska hanteras på ett miljömässigt sätt.
  • Försiktighets- och produktvalsprincipen ska gälla vid användning av kemikalier.
  • Energianvändningen ska minska.
  • Koldioxidutsläppen ska minska.