Medicintekniska produkter och Konsumentprodukter

De flesta förskrivningsbara hjälpmedel som tillhandahålls i Västernorrland är medicintekniska produkter. I sortimentet förkommer dock ett fåtal konsumentprodukter som förskrivningsbara hjälpmedel.

 

Medicintekniska produkter

Medicintekniska produkter är CE-märkta enligt medicintekniska produktdirektivet/ medicintekniska Regelverket (MDD/MDR) och är testade utifrån att användaren är en person med nedsatt funktionsförmåga.

Det innebär att patienten omfattas av patientförsäkringen. Vid eventuell personskada, som kan kopplas till användningen av hjälpmedlet, kan patienten ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Patientskadelagen (1996:799)

Konsumentprodukter

En konsumentprodukt skiljer sig från hjälpmedel som är CE-märkta som medicintekniska produkter. Konsumentprodukter är tillverkade för den vanliga konsumentmarknaden och har därmed inte alltid samma höga krav på säkerhet som de medicintekniska produkterna.

Konsumentprodukter ger inte något skydd via patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada. Detta regleras i produktansvarslagen och man har genom denna rätt att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten. Produktansvarslagen (1992:18)

 

Förskrivning av konsumentprodukt

När du som förskrivare förskriver ett hjälpmedel som är en konsumentprodukt ska du:

  • informera patienten om att produkten inte är en medicinteknisk produkt och att patienten därmed inte har rätt till ersättning enligt patientskadelagen vid eventuell personskada.
  • ge information muntligt och skriftligt och dokumentera i journal att så har skett.
    Skriftlig information ges förslagsvis med hjälp av blanketten Information till patient som fått en konsumentprodukt förskriven via Hjälpmedel Västernorrland.

Information om vilka produkter som är konsumentprodukter framgår på beställningsunderlag och som informationstext på själva artikeln i webSESAM, där även informationsblanketten till patient finns att hämta.


Tillbaka till toppen