Eldrivna rullstolar med manuell styrning

2020-06-26 16:29

Behovsområde Förflyttning – 4. Förflytta sig utanför bostaden för att utföra aktiviteter i det dagliga livet. BÖRJAR GÄLLA 2020-01-01.

Tidigare kriterier

ISO-kod 12 23 03 – eldrivna rullstolar med manuell styrning

Elektriskt drivna rullstolar som styrs mekaniskt genom att förändra inriktningen av styrhjulen.

Förskrivare

  • Arbetsterapeut
  • Fysioterapeut/ Sjukgymnast

Kriterier

I första hand förskrivs enklaste modellen av elrullstol

Samtliga kriterier ska uppfyllas

  • Medicinsk bedömning av förmågan att framföra elrullstol ska göras av läkare.
  • Behovet av förflyttning i den dagliga livsföringen ska inte kunna tillgodoses med andra förflyttningshjälpmedel såsom manuell rullstol, kryckkäppar och dylikt eller genom andra kommunikationer såsom cykel, buss, bil eller färdtjänst.
  • Kontinuerligt behov (vår, sommar och höst) av hjälpmedlet minst 3 ggr/vecka för att självständigt klara sina förflyttningar för att utföra dagliga aktiviteter utanför hemmet.
  • Bestående funktionsnedsättning med nedsatt eller ingen gångförmåga. Nedsatt gångförmåga innebär maximal gångförmåga på 200 meter utomhus.
  • Förutsättningar finns för att framföra elrullstolen på ett, för sig själv och andra säkert sätt.
  • erhålls att användas med utgångspunkt från bostaden

Dubbelutrustning

Får ej förekomma.

Förvaring

För att få låna eldriven rullstol ska det finnas plats för laddning och förvaring. Den eldrivna rullstolen ska förvaras i låsbart, skyddat utrymme som ej är våtutrymme, t.ex. gemensamma förråd. Temperaturen får inte understiga +5°C. Vilket ska vara klargjort innan utredning påbörjas.

Övrigt

Ihopfällbar elrullstol eller liknande för transporter i bil tillgodoses ej.

Information till brukaren

  1. Förskrivaren har rätt att göra en förnyad bedömning av personens hjälpmedelsbehov, till exempel om sjukdomsbilden eller bostadsförhållandena förändras eller om hjälpmedlet inte används som det var avsett. En förnyad bedömning kan leda till att förskrivaren tar tillbaka eller byter ut hjälpmedel.
  2. Försäkring: Brukaren rekommenderas att teckna en försäkring i samband med lån av hjälpmedel, dels för sin egen säkerhet och dels för eventuell skada på annans person och egendom. I hemförsäkringen ingår normalt en ansvarsförsäkring, men eftersom ansvarsförsäkringen inte ger ersättning till brukaren själv vid en olycka, bör brukaren även teckna en olycksfallsförsäkring. Brukaren ska anmäla skada eller förlust av hjälpmedel till förskrivaren. Stöld och inbrott ska anmälas till polisen. Transportskada ska anmälas direkt till researrangören när skadan upptäckts.

Beslutat 2019-12-12. Börjar gälla 2020-01-01.