Allmänt

Att tänka på:

  • Förutsätt att den äldre patienten är känsligare för läkemedel
  • Utgå ifrån att njurfunktionen är nedsatt – beräkna njurfunktionen
  • Välj läkemedel och dosering efter bedömning av patientens helhetsbild – starta med låga doser och öka långsamt
  • Omvärdera äldres läkemedelsbehandling ofta och regelbundet
  • Bedöm alltid interaktionsrisken
 

Ökad känslighet för läkemedel och kroppsliga förändringar

Biologisk ålder, sjuklighet, kognition och läkemedel är fyra viktiga faktorer som framför allt påverkar en äldre människas mående. Med stigande ålder och tillkomst av flera sjukdomar minskar kroppens organkapacitet såväl som reservkapacitet. Detta gör att det ibland blir svårt att avgöra om symtom orsakas av sjukdom, åldrande eller läkemedelsbiverkning.
Hjärnan hos äldre patienter har ofta en högre känslighet för vissa läkemedel, särskilt antikolinergika, neuroleptika och opioider t.ex. tramadol. Blodtrycksregleringen är förändrad i och med en sämre baroreflex och blodtrycket bör om möjligt mätas både i sittande och i stående ställning. Andelen kroppsfett ökar, vilket får till följd att fettlösliga läkemedel finns kvar längre tid i kroppen och därmed kan psykofarmaka som sömnmedel och lugnande medel få förlängd verkan. Förändringar som dessa kan ge upphov till oönskade effekter av läkemedel redan vid måttliga doser. Starta alltid med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dosering. Överväg dosminskning med stigande ålder. Undvik att behandla biverkningar med ytterligare läkemedel.
 

Njurfunktion

Vid 80 års ålder återstår cirka hälften av njurens maximala filtrationsförmåga. Eventuell sjukdom som diabetes eller hypertoni kan bidra till ytterligare njurfunktionsnedsättning. Nedsatt njurfunktion leder till långsammare utsöndring och risk för ackumulering av läkemedel. Förlängd verkningstid och/eller förstärkt effekt av läkemedel som utsöndras via njurarna medför risk för biverkningar. Polyfarmaci ökar denna risk. Serumkreatinin ensamt är inte ett tillförlitligt eller tillräckligt mått på njurfunktion hos äldre. Även om beräknat kreatininclearance (e-GFR) inte är en exakt metod för bestämning av filtrationen kan det vara till god hjälp för att få en uppfattning om njurfunktionen, särskilt om man följer patienten över tid. Överväg att ta P-Cystatin C, särskilt om patienten har en mycket låg eller mycket hög muskelmassa.
 
Läs mer