Läkemedelsbiverkningar som orsakar inläggning på sjukhus av äldre

Symtom/tillstånd och läkemedelsgrupper, som ofta ligger bakom läkemedelsbiverkningar vilka orsakar inläggning på sjukhus av äldre.

Symtom eller tillstånd Läkemedelsgrupp
Fall

Antipsykotika
Opioider
Antiepileptika
Sömnmedel
Antidepressiva
Urindrivande medel

Blödning, hjärnan Antikoagulantia
(koagulationshämmande
medel och trombocythämmare)
Blödning, magtarmkanalen NSAID, acetylsalicylsyra, antikoagulantia, kortisonpreparat, antidepressiva
Lågt blodtryck, blodtrycksfall Hjärt-kärlläkemedel (betablockerare, kalciumantagonister, ACE-hämmare, ARB och urindrivande medel), vissa antidepressiva och antipsykotika
Saltrubbningar -
låg natriumnivå
Antidepressiva, antipykotika, karbamazepin/oxkarbazepin,
urindrivande medel (tiazider, loopdiuretika), ACE-hämmare
Saltrubbningar -
låg kaliumnivå
Urindrivande medel (tiazider, loopdiuretika)
Saltrubbningar -
hög kaliumnivå
Kaliumsparande urindrivande medel
ACE-hämmare/ARB
Hjärtrytmrubbning Betablockerare
Digoxin
Antidepressiva
Hjärtsvikt NSAID
Medvetandesänkning, konfusion

Opioider
Antipsykotika
Lugnande medel
Sömnmedel
Antidepressiva
Antiepileptika
Antikolinerga medel

Nedsatt njurfunktion/njursvikt NSAID
ACE-hämmare
ARB
Lågt blodsocker Perorala antidiabetika
Insulin
Magtarmbesvär (illamående/kräkningar, förstoppning, diarré, oklara buksmärtor) Opioider
NSAID
Digoxin
Antibakteriella medel

Källa: Socialstyrelsen

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre