Läkemedelsbiverkningar som orsakar inläggning på sjukhus av äldre

Symtom/tillstånd och läkemedelsgrupper, som ofta ligger bakom läkemedelsbiverkningar vilka orsakar inläggning på sjukhus av äldre.

Symtom eller tillstånd Läkemedelsgrupp
Fall Antipsykotika, opioider, antiepileptika, sömnmedel, antidepressiva, urindrivande medel
Blödning, hjärnan Antikoagulantia
(koagulationshämmande
medel och trombocythämmare)
Blödning, magtarmkanalen NSAID, acetylsalicylsyra, antikoagulantia, kortisonpreparat, antidepressiva
Lågt blodtryck, blodtrycksfall Hjärt-kärlläkemedel (betablockerare, kalciumantagonister, ACE-hämmare, ARB och urindrivande medel), vissa antidepressiva och antipsykotika
Saltrubbningar -
låg natriumnivå
Antidepressiva, antipykotika, karbamazepin/oxkarbazepin,
urindrivande medel (tiazider, loopdiuretika), ACE-hämmare
Saltrubbningar -
låg kaliumnivå
Urindrivande medel (tiazider, loopdiuretika)
Saltrubbningar -
hög kaliumnivå
Kaliumsparande urindrivande medel, ACE-hämmare/ARB
Hjärtrytmrubbning Betablockerare, digoxin, antidepressiva
Hjärtsvikt NSAID
Medvetandesänkning, konfusion

Opioider, antipsykotika, lugnande medel, sömnmedel, antidepressiv, antiepileptika, antikolinerga medel

Nedsatt njurfunktion/njursvikt NSAID, ACE-hämmare, ARB
Lågt blodsocker Perorala antidiabetika, insulin
Magtarmbesvär (illamående/kräkningar, förstoppning, diarré, oklara buksmärtor) Opioider, NSAID, digoxin
antibakteriella medel

Källa: Socialstyrelsen

Diagnostisk checklista för förbättrad läkemedelsanvändning hos äldre