Läkemedelsgenomgång för särskilda målgrupper

Fel i läkemedelsanvändningen skapar merarbete och onödigt lidande och är särskilt vanligt hos äldre som ofta har flera sjukdomar och därmed ofta en omfattande läkemedelsanvändning. Det är väl studerat att fel är vanliga, men att de går att förebygga.

Region Västernorrland arbetar för att förbättra kvalitén i läkemedelsbehandlingen för äldre personer genom att göra enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar för utvalda målgrupper.

Rutin för läkemedelsgenomgångar i primärvården baseras på Socialstyrelsens ändringsförfattning (SOSFS 2012:9) av Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

Stöd av apotekare

Läkaren ansvarar alltid för förskrivningen. Apotekarens uppgift är att ta reda på och bidra till att ge läkaren bästa möjliga underlag.

För närvarande finns inte tillgång till klinisk apotekare som stöd i arbetet med läkemedelsgenomgångar inom Läkemedelsenheten.

Vid frågor kontakta:
Anna Berglin, anna.berglin@rvn.se, 073-067 77 36

Enkel läkemedelsgenomgång

Målgrupp för enkel läkemedelsgenomgång är patienter 65 år och äldre med fler än fem läkemedel.

Enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas vid varje besök i öppenvård, påbörjad hemsjukvård samt inflytt i särskilt boende. Förutom besök i öppen vård ska en enkel läkemedelsgenomgång erbjudas även vid annan vårdkontakt med läkare, t.ex. receptförnyelse där kontakt med läkare ej funnits senaste året.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

Målgrupp för fördjupad läkemedelsgenomgång är patienter som efter en enkel läkemedelsgenomgång bedöms ha/misstänks ha fortsatta läkemedelsrelaterade problem.

Fördjupad läkemedelsgenomgång ska erbjudas alla i särskilt boende samt personer i ordinärt boende, 65 år och äldre, med hemsjukvård.

Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång krävs användning av symtomskattningsskalan PHASE-20 som finns längre ner på denna sida.

Symtomskattning

Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång krävs användning av en symtomskattningsskala som finns i tre versioner, PHASE-20 SÄBO och hemsjukvård, PHASE-Proxy och PHASE-20 patientversion. Dessa är validerade skattningsskalor för att hitta symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling.

PHASE-20 SÄBO och hemsjukvård är tänkt att användas för personer som själva kan medverka vid ifyllandet av symtomskattningen, medan PHASE-Proxy är anpassad för att användas när patienten inte själv kan medverka, t.ex. på grund demenssjukdom. Sjuksköterska och/eller undersköterska fyller då i formuläret. PHASE-20 patientversion är tänkt till patienter i öppenvård.

Phase 20 översatt till Engelska, Finska, Assyriska och Arabiska (lul.se) 

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, Socialstyrelsen 2017

Beräkning av absolut GFR enl. Lund-Malmö rev. metod (rek metod från njurmedicin)

Utsättning av läkemedel: Boken FAS UT finns tillgänglig för anställda inom Region Västernorrland via intranätet.


Tillbaka till toppen