Alkohol

Alkoholen som riskfaktor för olika medicinska tillstånd

Cancer

Riskökning för bl.a. cancer i mun, svalg, strupe, magsäck, tjocktarm, ändtarm, lever, bröst och äggstockar

Alkohol orsakar 6,5 % av all cancer

Endokrinologiska

Sexuella störningar

Impotens

Fertilitet

Oligospermi, anovulation, tidigt klimakterium

Hjärt-kärlsjukdom

Hypertoni

 

Hypotoni

I kombination med nitrater, kalciumblockerare, alfa-1-blockad

Hjärtrytmrubbningar

Relativ risk för förmaksflimmer ökar med antalet glas > 6/vecka

Stroke

Ökad risk p.g.a. ökad frekvens förmaksflimmer. Ökad risk p.g.a. blodtryckssvängningar vid berusningsdrickande.

Sömnapné

Ökad slemhinnesvullnad i näsa och muskelavslappning i luftvägarna. Ligger mer stilla.

Immunologisk påverkan

Sämre immunförsvar

Pneumoni, svårläkta bensår

Hudsjukdomar

Ökad inflammatorisk aktivitet ger försämrad hudbarriär.

Neurologiska sjukdomar

Demens

Intensivdrickande med minnesluckor ökar risk för hjärnskador. Samband alkohol och kognitiv nedsättning.

Polyneuropati

Näst vanligaste skälet till neuropati efter diabetes.

Psykiatriska sjukdomar

Depression

2-4 ggr vanligare hos högkonsumenter

Ångest

Alkoholens aktivering av HPA-axeln ger förhöjda nivåer av stresshormoner.

Sömnstörning

Förlängd insomningstid, många uppvaknanden, ökad dagtrötthet.

Riskbruk är ett bruk av alkohol som ökar risken för fysiska och psykiska skador och oönskade sociala konsekvenser. Alkohol är enda orsak till cirka 25 kroniska sjukdomar, och bidrar till mer än 200 sjukdomstillstånd. En person behöver inte vara alkoholberoende för att råka ut för en alkoholrelaterad sjukdom, även måttlighetsdrickare drabbas.

Konsumtionsnivåer

Risken för skadeverkningar av alkohol ökar gradvis med ökande konsumtion. Någon tydlig gräns under vilken alkoholkonsumtion är helt riskfri finns inte. 

imagesoa4q.png

Källa:lul.se

Riskbruk av alkohol, friska vuxna

Standard-glas

Per vecka

Per intensivtillfälle,

1 gång/månad eller mer

Exempel på ett standardglas:

imagemtnf.png

Man

14

5

Kvinna

9

4

 


Åtgärder

Rådgivande samtal till patienter som har ett riskbruk av alkohol bör erbjudas. Som stöd till samtalet, be gärna patienten genomföra en AUDIT.
 

Rekommendationer

 • Rekommendera aldrig alkohol som medicin.
 • Avråd alltid från berusningsdrickande.
 • Avråd alltid deprimerade patienter från att dricka alkohol.
 • Det finns inga säkra konsumtionsnivåer för gravida.
 • Upplys om att regelbundet måttlighetsdrickande kan öka risken för ohälsa.

 

Alkohol och läkemedel

Sjukhuskrävande läkemedelsbiverkningar är 24% vanligare hos alkoholanvändare än hos personer som inte dricker alkohol.

Farmakologisk påverkan av alkohol på läkemedel

 • Dose dumping
  • Depottabletter och slowreleaseberedningar frigör hela dosen direkt, ex hydromorfon
 • Nedbrytning via cytP450
  • För höga koncentrationer vid måttlighetskonsumtion
  • För låga koncentrationer vid högkonsumtion
  • För höga koncentrationer vid nedsatt leverfunktion

 

Interaktioner mellan alkohol och läkemedel

 • Läkemedel som metaboliseras via cytokrom p450
  • Warfarin, fenytoin, paracetamol, teofyllamin
 • Läkemedel som medför synergism i CNS
  • Opioider, antiepileptika, neuroleptika, bensodiazepiner, sömnläkemedel, antidepressiva, sederande antihistaminer
 • Läkemedel som kan interagera med alkohol
  • NSAID
  • Antidepressiva, psykofarmaka
  • Blodförtunnande
  • Hypertoniläkemedel

Läs mer