Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och/eller behandla olika sjukdomstillstånd.

Sjukdomsprevention

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar mellan 6 och 17 år rekommenderas minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet av främst aerob karaktär. Muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter bör ingå tre gånger i veckan. Hos barn från 0–5 år ska daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas.
Barn och ungdomar som inte kan nå upp till rekommendationerna på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning bör vara så aktiva som tillståndet medger. Individuella råd för anpassad regelbunden fysisk aktivitet bör ges.

Vuxna

För att främja hälsa, minska risk för kroniska sjukdomar, förebygga förtida död samt bevara eller förbättra fysisk kapacitet rekommenderas att:
Alla vuxna från 18 år och uppåt är fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Intensiteten bör vara minst måttlig. Vid hög intensitet rekommenderas minst 75 minuter per vecka. Aktiviteten bör spridas på minst tre av veckans dagar och utföras i pass om minst 10 minuter. Aktiviteten bör vara av aerob karaktär. Måttlig och hög intensitet kan även kombineras. Mer fysisk aktivitet ger ytterligare hälsoeffekter. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras minst två gånger per vecka för flertalet av kroppens stora muskelgrupper. Äldre (här definierat som vuxna personer över 65 år) bör även träna balans. Långvarigt stillasittande bör undvikas. Regelbundna korta pauser (”bensträckare”) med någon form av muskelaktivitet under några minuter rekommenderas för dem som har stillasittande arbete eller sitter mycket på fritiden.

Behandling vid sjukdom och andra tillstånd

I boken ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” (FYSS) finns evidensbaserade rekommendationer om dosering av fysisk aktivitet vid olika sjukdomar och andra tillstånd.
Metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär en ordination av individuellt doserad fysisk aktivitet grundad på patientens tillstånd och förmåga.
FaR är ett systematiskt arbetssätt som inkluderar:
• Samtal om fysisk aktivitet
• Skriftlig ordination (FaR)
• Planerad uppföljning

Läs mer