Miljö och läkemedel

De flesta läkemedel som används hamnar till slut i avloppet, i oförändrad form eller som metaboliter. Läkemedelsresterna kan nå vattendrag och grundvattnet trots passage genom avloppsreningsverken. Läkemedel är ofta framtagna för att stå emot biologisk nedbrytning och kan därför finnas kvar i miljön under lång tid.

Exempel på läkemedel med dokumenterat negativ effekt på miljön är:

 • Östrogenerna etinylöstradiol och östradiol: väldokumenterat negativa effekter på fiskars fertilitet.
 • Gestagenet levonogestrel: Höga koncentrationer uppmätta i fisk.
 • Fluorokinoloner (t.ex. ciprofloxacin): Extremt svårnedbrytbara i miljön.
 • Amoxicillin: Långsam nedbrytning i naturen.
 • Mykofenolsyra (t.ex. CellCept): Långsam nedbrytning i naturen.
 • Sertralin: Betydligt högre akuttoxicitet för vattenlevande organismer än andra SSRI-preparat.
 • Diklofenak: Bioackumuleras hos vattenlevande organismer samt njurtoxiskt för gamar.
 • Oxazepam (troligen även övriga bensodiazepiner) kan påverka fiskars beteende.

Olika beredningsformers påverkan

Pulverinhalatorer innehåller läkemedelsrester. Uppmana patienterna att lämna använda inhalatorer som läkemedelsavfall till apoteken.
Medicinska plåster och vaginalinlägg innehåller betydande mängder aktiva substanser även efter avslutad behandling. För att undvika skadlig inverkan på miljön ska dessa inte spolas ner i toaletten, utan lämnas till apotek för förbränning.
Medicinska geler tvättas till stor del ner i avloppsvattnet vid duschning.
Flergångspenna bör övervägas vid insulinbehandling.
 

Tips för minimal miljöpåverkan av läkemedel

 • Överväg andra alternativ till läkemedel (se levnadsvanor)
 • Gör läkemedelsgenomgångar
 • Skriv ut startförpackning
 • Förskriv inte större totalmängd än vad som förväntas gå åt
 • Informera om att oanvända läkemedel ska lämnas in på apotek
 • Följ regionens rutiner för kassation av läkemedel.