Barnvaccinationsprogrammet

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn

(HSLF-FS 2020:25)
 
    Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder  6 v 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år  
Årskurs     1-2 5 8-9
Rotavirus x x x            
Difteri   x x x   x     x
Stelkramp   x x x   x     x
Kikhosta   x x x   x     x
Polio   x x x   x      
Haemophilus influenzae b   x x x          
Pneumokocker   x x x          
Mässling         x   x    
Påssjuka         x   x    
Röda hund         x   x    
Humant papillomvirus               x  

 

Riktade vaccinationer till barn som tillhör riskgrupp. 
 
Tuberkulos För de flesta barn, vilka identifieras som tillhörande riskgrupp och som föreslås BCG-skydd, rekommenderas oförändrat att vaccinationen ges vid sex månaders ålder. Barn som i tidig ålder riskerar att utsättas för tuberkulossmitta och som får vaccineras med BCG-vaccin erbjuds vaccination mot tuberkulos vid 6 veckors ålder i stället som förut, under nyföddhetsperioden.
Hepatit B I Västernorrland erbjuds sedan 2012 alla barn födda fr.o.m. 2012-02-01 gratis vaccination mot hepatit B. Vaccinet ges i tre doser, vid 3,5,och 12 månaders ålder. Nyfödda till mödrar med hepatit B vaccineras enligt särskild rutin. 
 
Asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare
Nyanlända barn ska erbjudas kompletterande vaccinationer motsvarande det svenska barnvaccinationsprogrammet.
 
Läs mer