Profylax stelkramp

Profylax mot stelkramp vid sårskador hos vuxna

Adekvat sårbehandling är av stor vikt för att undvika stelkramp. Även smärre sårskador kan medföra risk för stelkramp! Det enda säkra sättet att skydda sig är att vara vaccinerad enligt det rekommenderade vaccinationsschemat. Vid sårskada är handläggningen avhängig patientens vaccinationsstatus. Brist råder på monovalent stelkrampsvaccin och monovalent difterivaccin tillverkas inte längre.
 

Följande rekommendationer gäller tills vidare:

Den skadade är tidigare ovaccinerad

Om en person som är ovaccinerad mot stelkramp drabbas av en skada, där risk för stelkramp bedöms föreligga, ges en intramuskulär injektion av humant immunglobulin mot stelkramp (1 ampull = 250 IE). Detta ger ett omedelbart skydd som varar i 3-4 veckor. Samtidigt påbörjas grundimmunisering med kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta med reducerad antigenhalt (dTp-vaccin). Vaccin och immunglobulin mot tetanus ges samtidigt men i olika kroppsdelar. Efter minst en månad ges en andra vaccindos och minst sex månader efter dos 2 en tredje dos. Därefter föreligger skydd i minst tio år, varefter en påfyllnadsdos bör ges.
 

Den skadade har tidigare fått en injektion stelkrampsvaccin

Vid skadetillfället ges en dos dTp-vaccin och patienten uppmanas att beställa tid för en tredje injektion efter ca ett år. Immunglobulin ges endast om minst ett dygn förflutit från skadetillfället, skadan är kraftigt förorenad eller läkare bedömer att det föreligger en misstänkt förorening som inte kan excideras.
 

Den skadade har tidigare fått två injektioner stelkrampsvaccin

Om mer än sex månader har förflutit efter senaste dosen ges en tredje dos (dTp-vaccin). Patienten är sedan skyddad mot stelkramp i minst tio år, varefter en påfyllnadsdos bör ges. Om mindre än sex månader har förflutit efter dos 2 ges normalt inget vaccin vid skadetillfället utan dos 3 ges först sedan minst sex månader har förflutit.
 

Den skadade har tidigare fått tre injektioner stelkrampsvaccin

Om tio år eller mer har förflutit från tredje injektionen ges en påfyllnadsdos av dTp-vaccin. Om kortare tid förflutit ges normalt inget vaccin.
 

Den skadade har tidigare fått fyra eller fler injektioner stelkrampsvaccin

En påfyllnadsdos med dTp-vaccin ges om 20 år eller mer har förflutit sedan den senaste injektionen.
 

Den skadades vaccinationsstatus är okänt

Vid misstanke om att den skadade kan vara ovaccinerad, och där läkare bedömer att det finns risk för stelkramp, ges immunglobulin samt dTp-vaccin efter provtagning för bestämning av antikroppsnivå mot stelkramp. Vidare handläggning bestäms utifrån detta svar. Vid oklarheter, konsultera infektionsspecialist.
 
Läs mer