Basal utredning

Testning kan göras av läkare, sjuksköterska eller arbetsterapeut.

En anamnes från både patient och anhörig bör finnas och helst var och en för sig.

Aktuell läkemedelslista (se läkemedelskommitténs lista på olämpliga läkemedel för äldre).

Andra sjukdomar av betydelse, t.ex. sömnapné, neurologiska sjukdomar, missbruk.

Status

 • Bedömning av syn och hörsel, fungerar glasögon och/eller hörapparat? Psykiskt status (tecken på depression, vanföreställningar, desorientering).
 • Bristsymptom, struma, hjärta-kärl (FF, HT), liggande och stående blodtryck (ortostatism), neurologstatus inklusive bedömning av gång, rigiditet, tremor, praxi och fokalneurologi.
 • MMSE-SR (se blankett på sidan "Demenssjukvård och demensutredning") 
  Läs om MMSE-SR (Demenscentrum)
 • Klocktest  (se blankett på sidan "Demenssjukvård och demensutredning") 
  Läs om Klocktestet (Demenscentrum) 
 • Vid depressionsmisstanke, gör GDS (Geriatric depression scale).

Provtagning och övriga undersökningar

 • Vikt
 • S-Ca,  TSH, T4, homocystein, eventuellt koncentrationsprov på Digoxin och antiepileptika.
 • EKG
 • Remiss för CT-skalle ("tacksam CT-undersökning som del i demensutredning").

Separat tolkningsmall för undersökningsresultat finns.

När undersökningsresultat är klara kalla patient och anhöriga till återbesök. 


Tillbaka till toppen