Behandling

Basen i all behandling är ett gott bemötande, anpassning av omsorg och information till patient och anhörig.

Information om diagnos till patient och anhöriga, både muntligt och skriftligt. Ge information om hemkommunens stöd för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Läkemedelsbehandling

Det finns 2 grupper av läkemedel, acetylkolinesterashämmare och NMDA-receptorblockerare. NMDA-receptoblockerare används vid måttlig till svår demens, provas när acetylkolinesterashämmare inte gett önskad effekt. De två typerna av läkemedel kan alltså kombineras.

När börja behandling?

  • När patient och anhöriga är motiverade.
  • Så tidigt som möjligt för bästa effekt.
  • När det finns intresse av att bevara eller förbättra nuvarande funktionsnivå.

Acetylkolinesterashämmare

Vid diagnostiserad Alzheimerdemens överväg läkemedelsbehandling. Om du sätter in läkemedel, berätta att det är en symptomlindrande behandling, det finns ingen ”bromsmedicin”.

Detta gör det mindre laddat att göra utsättningsförsök när det är lämpligt.
Om läkemedel sätts in är det viktigt att utvärdera effekten efter ca 4 månader.

Kontakta patient/anhöriga och fråga efter eventuella biverkningar inom 4 veckor.

Behandling kan också ske vid demens vid Parkinsons sjukdom och vid Lewy Body demens.

Det finns däremot ingen indikation för kolinesterashämmare vid vaskulär demens, men kan övervägas vid blandformer (Alzheimer + Vaskulär demens).

Man har inte kunnat påvisa någon effektskillnad mellan de 3 olika läkemedlen. Preparaten trappas upp i dos efter 4 veckors behandling.

Vid insättande av acetylkolinesterashämmare gör så här:

  1. Informera patient och anhörig om diagnos, behandlingsmöjligheter och kommunens stödmöjligheter. Informera var patienten vänder sig om något skulle trassla. Om det inte redan är gjort, be anhöriga göra en anhörigintervju som utgångsstatus innan läkemedelsbehandling sätts in.  Finns inte aktuellt MMSE-SR, gör om ett sådant. Sätt in startdos av valt läkemedel.
  2. Inom 4 veckor tag kontakt med patient/anhörig och efterfråga biverkningar och eventuella frågor, hör om de fått kontakt med kommunens stödverksamhet. Om patienten inte fått, eller har haft milda övergående biverkningar, dosöka.
  3. Planera in ett återbesök om 3 månader för utvärdering. Skicka hem en anhörigrapport för värdering av läkemedelsbehandling som anhörig får fylla i och ta med till återbesöket.

Anhörigintervju (pdf)

Anhörigrapport (pdf)

Med tanke på att demens är en sjukdom som drabbar patienternas kognitiva förmåga kan det vara lämpligt att när man bestämt vilket preparat som ska användas skriva ”får ej bytas” på receptet.

Donepezil (Aricept)

För symtomatisk behandling av mild till medelsvår Alzheimer demens. Tas på kvällen, börja med 5 mg och efter 4 veckor trappa upp till 10 mg som är slutdos.
Kapslar och munsöderfallande tablett.

Rivastigmin (Exelon)

Symtomatisk behandling av lätt till måttligt svår Alzheimers demens, patienter med idiopatisk Parkinsons sjukdom och Levy Body demens. Plåsterberedningen ger en jämn tillförsel av läkemedlet, minskar risken för biverkningar. Byts varje dag.

Kapslarna tas morgon och kväll, börja med 1,5 mg x 2 i 4 veckor, därefter 3 mg i 4 veckor. Man kan trappa upp till maxdos 6 mg x 2, i 4 veckors intervaller. För oral lösning är startdos 1,5 mg x 2, med samma upptrappningstakt som för kapslarna.
Kapslar, oral lösning, transdermala plåster.

Galantamin (Reminyl)

Är indicerat för symtomatisk behandling av mild till måttligt svår demens av Alzheimertyp. Tas en gång om dagen, på morgonen, i samband med mat. Startdos är 8 mg under 4 veckor, därefter doshöjning till 16 mg.

Depokapsel och oral lösning.

Biverkningar

Biverkningarna för acetylkolinesterashämmare är relaterade till dygnsdos, kommer vanligen under upptrappningsfasen, brukar klinga av efter några dagar.

Vanligt förekommande biverkningar är:

Perifera, kolinerga biverkningar framför allt från mage-tarm, exempelvis illamående, kräkningar, diarré och dyspepsi. Dessa biverkningar är vanligast i början av behandlingen men kan även dyka upp senare efter flera års behandling. Om du misstänker att så är fallet, gör ett utsättningsförsök, se Uppföljning

NMDA-receptorblockerare

Memantin (Ebixa )

Behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom. Ebixa (memantin) kan ges som monoterapi eller som tillägg till kolinesterashämmare. Man ser vid behandling med memantin såväl förbättrad kognitiv förmåga som minskning av beteendemässiga och psykiska symptom.

De positiva effekterna på kognitiva förmågor kommer förhållandevis snabbt och utvärdering kan ske 1 månad efter att slutdos uppnåtts. Biverkningarna i studierna är få.

Startdos är 5 mg x 1, med upptrappning till 5 mg x 2 efter 1 vecka och därefter upptrappning med 5 mg/vecka till slutdos på 20 mg uppnåtts. Det finns upptrappningsförpackning.

Kapslar och oral lösning.


Tillbaka till toppen